Affordable Access

Проблема колективної дії в соціології. Робоча програма навчальної дисципліни

Authors
Publisher
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • проблема колективної дії в соціології
  • соціологія
  • робоча програма навчальної дисципліни
  • кредитно-модульна система

Abstract

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра_____політичної соціології________ “ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор ___________________________ “______”_______________20___ р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРОБЛЕМА КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ В СОЦІОЛОГІЇ (шифр і назва навчальної дисципліни) напряму підготовки____0402 «соціологія»____ (шифр і назва напряму підготовки) для спеціальності ___8.040201, 7.040201 «соціологія» __________________________________ (шифр і назва спеціальності (тей) спеціалізації ____________політична соціологія ___________________ (назва спеціалізації) факультету ______соціологічного_____________________________________ (назва факультету) Кредитно-модульна система організації навчального процесу Харків – 2010___ 2 ПРОБЛЕМА КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ В СОЦІОЛОГІЇ. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _0402 «соціологія»____ спеціальністю 8.040201, 7.040201 «соціологія». Розробники: Дублікаш Тетяна Миколаївна, канд. соціолог. наук, доцент кафедри політичної соціології Робоча програма затверджена на засіданні кафедри __ політичної соціології _______ _______________________________________________________________________________ Протокол № __1_ від. “_30___”_серпня_______________2010_ р. Завідувач кафедрою _______ політичної соціології _________________ _______________________ (___Євтух В.Б.____________) (підпис) (прізвище та ініціали) “_____”__________

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments