Affordable Access

Giới thiệu sách nhập về thư viện Khoa học xã hội

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

1. Sự tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương (Nguyễn Khánh Bật chủ biên)2. Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay (Tạ Ngọc Tấn)3. Phát triển dịch vụ hậu cần (logistic) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (Phạm Thị Thanh Bình chủ biên)4. Chiến lược biển Việt Nam: từ quan điểm đến thực tiễn (Ban tuyên giáo trung ương)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments