Affordable Access

Nghiên Cứu Cấu Trúc Lớp PbO2 Kết Tủa Điện Hóa Trên Nền Titan

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Dinh Mai Thanh.doc 38 T�P CHÍ KHOA H�C VÀ CÔNG NGH� T�p 44, s� 2, 2006 Tr. 38-43 NGHIÊN C�U C U TRÚC L�P PbO2 K�T T�A �I�N HÓA TRÊN N�N TITAN INH TH" MAI THANH, NGUY&N TH" LÊ HI)N I. GI�I THI�U �i�n c�c PbO2 r�t b�n trong môi trư�ng axit và có quá th� oxy cao hơn Pt và m�t s� v�t li�u khác [1, 2], do �ó nó �ư�c s� d�ng r�ng rãi trong công nghi�p �i�n hóa: ch� t�o b�n c�c �c qui chì-axit, �i�n c�c anôt cho nhi�u quá trình t�ng h�p, oxy hoá các ch�t h�u cơ và x� lí môi trư�ng. PbO2 có th� t�ng h�p trên nhi�u v�t li�u n�n: platin, vàng, cacbon, oxit thi�c, titan, v�t li�u g�m (Ebonex), thép không g�, chì và h�p kim chì [3 - 9]. B�ng phương pháp k�t t�a �i�n hóa, l�p PbO2 thu �ư�c là h�n h�p c�a hai d�ng thù hình � và �. �-PbO2 có kh� n�ng bám dính v�i v�t li�u n�n t�t hơn �-PbO2. T� l� �/� ph� thu�c vào nhi�u y�u t� (nhi�t ��, pH, dòng, th� áp ��t...) [10, 11]. Titan có �� b�n cơ lí hoá cao trong nhi�u môi trư�ng xâm th�c, t�o màng PbO2 trên titan có th� s� d�ng làm �i�n c�c anôt b�n và có giá thành h�p lí. Trong quá trình t�ng h�p PbO2, titan b� oxy hoá t�o thành oxit th� ��ng b� m�t �i�n c�c. L�p oxit này ng�n c�n các ph�n �ng oxy hóa, làm gi�m hi�u xu�t c�a các quá trình �i�n phân. Do �ó vi�c x� lí b� m�t Ti trư�c khi m� PbO2 �óng m�t vai trò h�t s�c quan tr�ng. S� d�ng l�p trung gian không l� x�p và có �� d�n t�t gi�a Ti và PbO2 �ã �ư�c nhi�u nhà khoa h�c trên th� gi�i ��c bi�t quan tâm nghiên c�u [12, 13]. Bài báo này gi�i thi�u k�t qu� t�ng h�p PbO2 qua hai giai �o�n trên n�n Ti/Pt b�ng phương pháp �i�n hóa. L�p trung gian Pt t�o trên Ti b�ng phương pháp bay hơi hoá h�c (Chemical Vapour Deposition). T� l� �/� và c�u trúc hình h�c c�a l�p m� PbO2 �ư�c nghiên c�u b�ng ph� nhi�u x� tia X, phương pháp phân c�c vòng �a chu kì và kính hi�n vi �i�n t� quét. II. I�U KI�N TH�C NGHI�M Các thí nghi�m �i�n hóa �ư�c ti�n hành trong bình ba �i�n c�c: �i�n c�c nghiên c�u là m�u titan c�a Goodfollow, �� s�ch 99,6%, di�n tích làm vi�c 5 cm2. Tita

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F