Affordable Access

Xè Congrés Interamericà de Filosofia

Authors
Publisher
Enrahonar: quaderns de filosofia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El nucli central que dóna suport a aquesta tro- bada biennal és una colla de professors forca avi- nents i avinguts que van adobar aquestes jorna- des gallegues , en general avorrides , despenti- nades i massa espesses de programació, amb un compost qu'hnic rar i estimulant: la il.lusió -una il.lusió com si fos antiga- pel diileg. Sembla que només pugui ser així, en etica, i que final- ment el tema (el congrés, en aquest cas) es desfa- ci sempre sota la pellofa satisfactoria de la possi- bilitat d'entendre's, sense saber ben bé sobre que. Potser és veritat que no cal saber-ho. 1 aixo val des de la valoració global de la Setmana fins a la frase més arraconada de qualsevol dels confe- renciants. És cert. L'objecte interrogant de la major part de les intervencions estipulades i dels debats fou «com és determinable, més o menys pragmitica- ment o transcendentalment, la racionalitat hu- mana en el terreny de la moral?», és a dir, «com és possible, en alguna de les seves facetas, l'etica (llenguatge) objectiva?». Preguntes on ressona- va, paradoxalment, una actitud no gens especu- lativa, una convicció palesa que aquel1 que se les formuli esti preparat per a la vida moderna. Els instruments per a dur a terme una anilisi tan delicada en el bosc d'obscuritats tan subtils de la risible racionalitat han d'esmolar-se molt bé. Dels vint-i-cinc participants titulars, entre po- nencies, comunicacions i conferencies, cal reco- neixer que només mitja dotzena justa havia cri- dat l'esmolet. Entre aquests són dignes de men- ció -i, per consegüent, citar els seus noms no Es un error deontologic- Manuel Jiménez Redon- do, amb una ponencia de filar prim titulada «Aprendizaje, racionalidad y conflicto racional», i José Luís Colomer, comunicant poc exemplar -per qüestions d'horari- pero extraordinaria- ment agut, que va parlar sobre «Derechos huma- nos frente a utilitarismo)). En resum, si, més que no emmarcar un debat interessant, la gracia d 'un congrés consisteix a d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments