Affordable Access

Socijalni angažman kršćana: nekada i danas

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 02-Srakic M. Sraki�, Život i djelo dr. Vilka Anderli�a, str.201-226 201 ŽIVOT I DJELO DR. VILKA ANDERLI�A (1882. - 1957.) MARIN SRAKI�* UDK 262.14 (497.5 Anderli�, V.) Biskup �akova�ki i srijemski Izvorni znanstveni rad �akovo, Hrvatska Primljeno: listopad 2004. Sažetak Na temelju arhivske gra�e Dijecezanskog arhiva u �akovu �lanak obra�uje, povodom 120. obljetnice ro�enja, život i rad dr. Vilka Anderli�a (1882.-1957.), sve�enika �akova�ke i Srijemske biskupije i profesora na Visokoj bogoslovnoj školi u �akovu te pisca prvog priru�nika katoli�ke društvene nauke, pod naslovom „Sociologija“, ob- javljenog 1912. godine u �akovu. Nakon prikaza profesorske službe (1911.- 1914.) te župni�ke službe u Berku (1914.-1930.) i Sotinu (1930.-1957.) �lanak ukazuje na odre�ene probleme s kojima se dr. Anderli� susretao u svojoj pastoralnoj službi i koji su odredili njegov spisateljski rad. Isti�e se tako nacio- nalno pitanje u župi Sotin, problem s vjeronaukom u školama nakon 1945. go- dine te razna gospodarska pitanja (društvena pravednost, komunalna politika, selja�ko i radni�ko pitanje, žensko pitanje), nastala prodorom liberalizma i ka- snije marksisti�ke ideologije. �lanak završava prikazom izdava�ke i uredni�ke djelatnosti dr. Anderli�a u tjedniku „Hrvatski Borac“ te njegovom iscrpnom bibliografijom radova. Klju�ne rije�i: Vilko Anderli�, katoli�ki društveni nauk, Visoka bogoslovna škola u �akovu, župa Berak, župa Sotin, „Hrvatski Borac“, nacionalno pitanje, socijalne teme. * Mons. dr. sc. Marin Sraki�, biskup �akova�ki i srijemski, Kancelar Teologije u �akovu, Strossmayerov trg 6, 3l 400 �akovo, Hrvatska. Msgr. dr. sc. Marin Sraki�, bishop of �akovo and Srijem, Strossmayerov trg 6, 31 400 �akovo, Cr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F