Affordable Access

Poesia, Ethos, Literatura: Assaig d'unes definicions

Authors
Publisher
Faventia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

]POESIA, EWOS, LITERATURA: ASSAIG D'UNES DEFINICIONS Jesús Alturo i Perucho Seria de q é s insistir sobre la importlncia, veritablement transcendent per als estudis literaris, de l'article de R. Jakobson ulingiiística i Po?tica~, en el qual ens presenta tots els factors que intervenen en l'acte de comunicació verbal i les diverses funcions del llenguatge que els són prbpies. De totes les funcions alli proposades és sens dubte la po&tica la que ha fet més enrenou en el món dels estudiosos del fenomen literari. I era lbgic. La més elemental dialectica hegeliana ensenya que una tesi provoca de retop l'aparició d'una antítesi, de la confrontació de les quals resulta l'eclecticisme d'una síntesi, que el @sit cultural que enriqueix la civilització. Si tenim en compte que el formalisme -mttode d'anllisi de la literatura emprat per Jakobson- nasque per l'ahtagbnica discordan~a de criteris amb la crítica anterior, que no veia sinó contingut en els textos literaris, no ens hem de sorprendre que el nou movimeni científic posés l'accent de la seva observació en la forma. I no sens menyscapte de la consideració temitica, com més endavant veurem. Hom passi d'un extrem a I'altre i la importincia, al nostre entendre ex- cessiva, donada a la funció poetica conduí a afirmacions tan temerkries com la de Tomasevskij, que definia el llenguatge poetic com <<un dels sistemes lingiiístics en (pe la funció comunicativa és relegada al rerafons i les estruc- tures verbals hi adquireixen un valor autbnom~ (el subratllat és nostre)'. Aquesta opinió és també la de Jakobson, que advera: <<la funció comunicati- va, inherent tant al llenguatge 'prlctic' com a l'emotiu, queda redui'da al ' Cit , a ERLICH, V . El formaltirno ruso, Barcelona, 1974, p. 262 minim2. S'arriba a assegurar que el tret distintiu de la poesia és que en aquest tipus d'escriptura els mots són copsats com a tals i no com a ombres verbals dels referents que denoten, aixb és, que les paraules fan referencia a elles

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments