Affordable Access

Dictamen del Grup Català de Sociolingüística a propòsit del projecte de llei establint els principis per a harmonitzar disposicions normatives de les comunitats autònomes

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DICTAMEN DEL GRUP CATALA DE SOCIOLINGUISTICA A PROPOSIT DEL PROJECTE DE LLEI ESTABLINT ELS PRINCIPIS PER A HAR- MONITZAR DISPOSICIONS NORMATIVES DE LES COMUNITATS AUTONOMES El Grup Catala de Sociolingüística (GCS), que aplega en el seu si els estudiosos catalans en aquesta materia, ha considerat oportú d'elaborar el present dictamen sobre el projecte de llei establint els principis per a harmonitzar disposicions normatives de les Comunitats Autbnomes, publicat al <(Butlletí Oficial de les Corts Generals)) el 12 de maig de 1981, actualment en tramit de discussió d'esmenes, per tal com aquest pro- jecte conté dos articles que donen orientacions de política lingüística, en la qual el GCS és interessat. En efecte, l'article tercer desenvolupa uns principis de cooficialitat lingüística, i l'article quart fa referencia als criteris que cal aplicar a l'ensenyament en matkria de llengües oficials. (Vegeu Annex I . ) En la seva redacció actual, aquest precepte vulnera l'article tercer de la Constitució i l'article tercer de 1'Estatut dlAutonomia de Catalunya, per les següents raons: a) Hi ha desigualtat de deures per a les diferents administracions. Mentre l'administració autonomica té l'obligació d'emprar totes dues llengües, l'administració de 1'Estat radicada a la Comunitat Autonoma no esta obligada a utilitzar la llengua propia del territori en cap dels suposits enumerats. Aquest principi és, des de la perspectiva de la nor- malització lingüistica, inadmissible. D'altra banda, si no s'estableix que els principis enumerats hauran d'ésser complerts o respectats tant per la Comunitat Autonoma com per les diverses administracions de 1'Estat radicades en aquesta, hom incorre en incompliment del que disposen l'article tercer de la Constitució sobre les llengües oficials i l'article tercer de llEstatut dlAutonomia de Catalunya sobre ((llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans)). b) Hi ha diferkncies en el tracte de les llengües oficials. En impo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments