Affordable Access

Anton Tamarut, Razlozi za radost i nadu, Kršćanski kulturni centar - Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Book BS-2-2011.indb Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 2, 477 -486 481 U cjelini gledano, Zbornik sadrži bogatstvo izvornih znanstvenih, pre- glednih i stručnih članaka, koji se, kako relevantnim temama tako i razinom pristupa i obrade mogu prepoznati kao značajan doprinos unutar stručnih i znanstvenih područja kojima pripadaju. Kao takvi, bit će nezaobilazni za dalji stu- dijski i znanstveni interes unutar svojih područja, a mnogi od njih veoma zani- mljivi i široj čitalačkoj publici. Važno je istaknuti da su članci inozemnih autora doneseni na njihovim izvornim jezicima (njemačkom, francuskom, engleskom), što je promatrano iz perspektive znan- stvene teologije značajno obogaćenje, iako se može i požaliti da širi krug hr- vatskih čitatelja nije barem kroz kratke sažetke na hrvatskom jeziku upoznat s njihovim vrijednim sadržajem. Zaključno, može se reći da ovaj Zbornik, sadržajno bogat i lijepo opre- mljen, odiše svečanom monumentalno- šću te je primjeren iskaz poštovanja cije- njenom profesoru. Marija Pehar Anton TAMARUT, Razlozi za radost i nadu, Kršćanski kulturni centar – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 201 str. Knjiga sadrži razgovore koji su prethod- no objavljivani kao intervjui u raznim tiskovinama i medijima, zatim promi- šljanja koja je Tamarut uputio široj jav- nosti bilo posredstvom Glasa Koncila ili Lađe, ili ih je pak izgovorio u Kršćanskom kulturnom centru. Treći dio knjige sadrži odjeke, ne samo na autorove razgovore i promišljanja, nego i na njegov širi opus kao teologa, svećenika i čovjeka sanjara koji sanja sasvim drukčijeg Boga i želi biti sasvim drukčiji svećenik. Tamarut je upravo stoga »radosni sanjar« jer je u svome pozivu prezbitera i u ljubavi Bož- joj pronašao sasvim osobite razloge za radost i nadu te ih već dvadeset i pet go- dina produbljuje, svjedočeći o njima sva- kome koga sretne, darujući mu radost susreta, a u susretu radosnu teologiju susreta. U ostvarivanju prezbiterskog ži- vota i služenja uz prijateljstvo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments