Affordable Access

ABDALQADIR B. OMAR AL-BAĞDÂDÃŽ'NİN ESERLERİNİN İSTANBUL'DAKİ YAZMALARI

Authors
Publisher
Şarkiyat Mecmuası
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası Sayı 23 (2013-2) 37-53 MÎHÂÎL NU‘AYME’NİN YAŞAM ÖYKÜSÜ LÜBNAN – RUSYA - AMERİKA ÜÇGENİNDE Mahir HAMİDOV* Öz: Mîhâîl Nu‘ayme’nin hayatı hakkında daha kapsamlı bilgiyi kendisinin yazmış olduğu üç bölümden oluşan Seb‘ûn isimli eserinde bulmamız müm- kündür. Kitabın bu isimle adlandırılmasının sebebi yazarın kitabı yetmiş yaşında neşretmesidir. Kitap, yazarın 1959 yılına kadar olan yaşamını ayrıntılı bir biçimde okuyucuya sunar. Yetmiş yıllık yaşamını üç kısımda anlatan yazar, çocukluk dönemi olarak 1889–1911 yıllarını, gençlik ve yetişkinlik dönemi olarak 1911–1932 yıllarını, Amerika’dan vatanı Lübnan’a döndükten sonraki dönem olarak da 1932–1959 yıllarını konu edinir. Bu makalede Mehcer Arap edebiyatında çok kültürlülüğü ile temayüz eden Mîhâîl Nu‘ayme’nin yaşam öyküsü özellikle kendi eserleri ve yazarın ya- kınlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler kaynak alınarak araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Biskinta, Filistin-Rus okulu, Rus edebiyatı, er-Râbıṭatu’l- Ḳalemiyye, el-Funûn dergisi, es-Sâ’iḥ gazetesi, Şahrûb. MÎKHÂÎL NU‘AYMA’S LIFE STORY IN LEBONAN-RUSSIA- AMERICA TRIANGLE Abstract: It is possible to find extended information about Mîkhâîl Nu‘ayma’s life in three sectioned “Sab‘ûn” written by himself. The reason of naming the book like this is his releasing the book at the age of 70. The book reveals the life of the writer up to 1959 in detail. The writer narrates his life in three sections: 1889-1991 as his childhood, 1911-1932 youth and maturity and 1932-1959 as the time of turning back to his homeland Lebanon from the USA. In this essay, the life story of Mîkhâîl Nu‘ayma who was known by his mul¬ticulturality Arabic literature of migration, is researched by taking his own outputs and the interwievs made with his relatives. Keywords: Biskinta, School of Palestine-Russian, Russian Literature, al- Râbitatu al-Kalamiyya, al-Funûn journal, al- Sâ’iḥ newspaper, Shahrub. * Dr.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F