Affordable Access

La conca del Fluvià, pretext per a un estudi del paisatge

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0114_076 GEOGRAFÍA El ríu Fluviá al seu pas per Ventalla. La conca del Fluviá, pretext per a un estudi del paisatge PEP FORTIÁ RAFAEL APANDA RAMÓN VÍLALTA Els rius constitueixen una se-rie ú'unitats fisiográfiques amb una entitat propia, so- vint deixada de banda, i amb un potencial d'ús (recreatiu, agrí- cola,...) generalment desaprofitat. Així com els pobles pertanyents a la Costa Brava o a la Valí de Ribes, per xemple, teñen consciéncia clara i assumida de la seva pertinenga a una determinada unitat fisiográfica (costa, valí), no és així a la conca del riu Fluviá. El riu com a confígurador d'una identitat? El riu generalment no crea per si mateix una identitat propia; en 1 quest sentit, cal dir que la conca del riu és un concepta que hem de rei- vindicar i revitalitzar. Considerem que la conca del Fluviá no es pot entendre com una unitat sino que s'ha de contemplar a partir de la seva diversitat. Partim de la hipótesi d'entendre un cert itinerari al llarg de la conca com a recuperado i potenciado d'unes determinados dinámiques del territori, ja existents, tot omplint de continguts aquella diversitat de zones de la conca. Amb aquesta intenció, un grup d'estudiants d'arquitectura van ela- borar un estudi territorial i paisat- gístic —sobre la conca del riu Flu- viá— el qual, després d'haver gua- nyat una beca-concurs convocada peí Col.legi d'Arquitectes de Giro- na, va ser exposat durant l'estiu passat a Girona i Barcelona i poste- riorment, será exposat a Olot, Fi- gueres, etc. Aquest estudi vol ser una pro- posta de metodología de treball d'análisi i proposta territorial i pai- satgtstica i l'hem centrat en la conca del Fluviá perqué ens ha semblat una zona —especialment interes- sant— que compren estructures territorials molt diverses i árees paisatgístiques singulars (aigua- molls de l'Empordá, zona volcánica de la Garrotxa). Els estudiants que han realitzat aquest estudi han estat: Rafael Aranda i Quilos, Toni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F