Affordable Access

FETAL NEUROLOGY Urednici : Ritsuko K. Pooh, Asim Kurjak

Authors
Publisher
Croatian Society of Gynaecology and Obstetrics, and Croatian Society of Perinatal Medicine of Croatian Medical Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

10-12gine09_n.indd 211 PRIKAZ KNJIGE BOOK REVIEW FETAL NEUROLOGY Urednici : Ritsuko K. Pooh, Asim Kurjak U izdanju »Japee Brothers Medical Publishers Ltd.«, iz New Delhi-a, Indija, iza{la je 2009. godine knjiga »Fetalna neurologija«. Knjigu su uredili Ritsuko K. Pooh i Asim Kurjak, napisana je na 488 stranica, sadr`i 285 slika i 30 tablica. Mogu}nost detaljne analize gra|e i funkcije fetalnog mozga i `iv~anog sustava nedosti`an je san stru~njaka u tom podru~ju jo{ od pro{log stolje}a. Mogu}nost pre- gleda fetalnog mozga i prikaza fetalnih pokreta stari su koliko i prenatalna ultrazvu~na dijagnostika, ali posta- viti objektivne i to~ne poveznice izmedju ultrazvukom prepoznatih poreme}aja i kasnijeg neurolo{kog stanja djeteta jo{ uvijek nije mogu}a stvarnost. »Fetal neurology« je multidisciplinarna monografija iz podru~ja suvremene ultrazvu~ne dijagnostike koja te- matski obra|uje pregled fetalnog sredi{njeg `iv~anog sustava i mogu}nosti procjene njegove funkcije. Prvi dio knjige obuhva}a osnove anatomije i embrionalnog razvoja, tehnolo{ke mogu}nosti suvremenog ultra- zvu~nog prikaza i pregleda fetalnog sredi{njeg ` iv~anog sustava (tzv. neuroscan), te mogu}nosti detekcije svih malformacija, uklju~nivo komparativni prikaz ultra- zvu~nih nalaza i prikaza dobivenih magnetskom rezo- nancijom. Nakon toga slijedi srazmjerno ve}i dio sadr- `aja knjige koji se ciljano odnosi na danas najizazovniji dio fetalne medicine, a to je fetalna neurologija. Unutar pojma fetalna neurologija slijede poglavlja koja obra- |uju: temelje fetalne neurofiziologije, mogu}nosti ultra- zvu~ne procjene fetalnog pona{anja u normalnoj i patolo{koj trudno}i, procjenu funkcije sredi{njeg `iv- ~anog sustava na temelju ultrazvu~nog prikaza fetalnog lica i mimike, te mogu}nosti ultrazvu~ne semikvantita- tivne procjene fetalnog intrauterinog pona{anja u uspo- redbi s kasnijim novoro|ena~kim neurolo{kim stanjem. U obradi i prikazu prethodno spomenutih tematskih jedi- nica nemogu}e je presko~iti p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F