Affordable Access

Na tragu učenja – pedagogijska perspektiva

Authors
Publisher
Pedagogical Research; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

203 PEDAGOGIJSKA istraživanja, 6 (1-2), 203 – 208 (2009) Prikazi knjiga PRIKAZI KNJIGA Na tragu učenja – pedagogijska perspektiva U posljednje se dvije godine na njemačkome go- vornom području pojavilo više studija (zbornika) koji za temu imaju učenje kao predmet pedagogij- ske znanstvene analize. Odabrao sam pet studija za prikaz, ponajprije zbog eksplicitnog cilja njiho- vih urednika/ca i autora/ica – pokušati naznačiti u čemu bi se mogao sastojati pedagogijski pristup fenomenu učenja. U prvoj studiji učenje se tema- tizira kao temeljni pedagoški pojam, u drugoj se razmatraju pedagoške teorije učenja, a u trećoj dis- kursi učenja. U četvrtoj je studiji riječ o koncepci- jama učenja u znanosti, a u petoj autori pokušava- ju biti na tragu učenja – ocrtavajući pedagogijsku i pedagošku perspektivu ovog značajnog pojma i fenomena. I. Michael Göhlich, Jörg Zirfas, Lernen. Ein pä- dagogischer Grundbegriff. Stuttgart: Kohlhammer, 2007. (Učenje. Temeljni pedagoški pojam) Doživotno učiti danas je nužnost. Društvo je postalo društvo učenja i učenje time dobiva središ- nje mjesto. U knjizi se razvija sistematika izvornoga pedagoškog pojma učenja, usmjerena protiv redu- ciranja ovog pojma u (primjeni) psihološkim i, po- sebice, neuroznanstvenim teorijama učenja. Tra- ganje za pojmom učenja u povijesti pedagogije, u pedagoškoj antropologiji i u praksama pedagoških institucija, kao i suočavanje s teorijama učenja u drugim znanstvenim disciplinama – služi tome da se razvije nacrt teorije učenja koja bi bila primjere- nija problemima pedagoške prakse. U uvodu studije autori raspravljaju o aktual- nim diskursima o učenju u različitim znanstve- nim disciplinama, ali i o pojmu učenja i načinima njegova tematiziranja u pedagogiji (povijesno-su- stavni pristup). U šestome poglavlju studije autori preciziraju pojam učenja kao temeljni pedagoški pojam te posebice pokazuju u čemu se sastoje če- tiri najvažnije dimenzije učenja. Ono što metodo- loški pristup autora čini valjanim i u spoznajnom p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments