Affordable Access

Opatření k posílení ekologické stability s důrazem na protipovodňovou ochranu v horní části povodí Voznického potoka

Authors
Publication Date
Keywords
 • Brdy Mts
 • Voznický Stream
 • Botanical Survey
 • Revitalisation Of Water Course
 • Territorial System Of Ecological Stability
 • Erosion Control
 • Flood Control
 • Wetland Ecosystem
 • Brdy
 • Voznický Potok
 • Průzkum Botanický
 • Revitalizace Toku Vodního
 • Systém územní Stability Ekologické
 • Ochrana Protierozní
 • Ochrana Před Povodněmi
 • Ekosystém Mokřadní
 • Ochrana Půdy Proti Erozi
 • Protipovodňová Ochrana

Abstract

Řešeným územím je horní tok Voznického potoka v katastrálních územích Dobříš, Voznice, Kytín, Nová Ves pod Pleší, Mokrovraty. Analytická část obsahuje popis a charakteristiku řešeného území, orientační botanický průzkum vybraných lokalit, srovnání s historickými podklady, realizovaná technická opatření v krajině (meliorace, vodohospodářská díla, úpravy protierozních a porostních skupin). Návrhová část obsahuje: zakládání a obnovu porostních struktur, mezí a remízků, obnovu původních koryt vodních toků a revitalizaci stávající vodopisné sítě, obnovu a návrh vodních nádrží, obnovu mokřadních ekosystémů, zakládání prvků protierozní ochrany, zakládání prvků systému ekologické stability ve vazbě na schválenou ÚPD a aspekty protipovodňové ochrany.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments