Affordable Access

Videotext a Espanya, un futur indefinit

Authors
Publisher
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Videotex a Espanya, un futur indefinit 1992 ITEM Num. 10 Videotex a Espanya, un futur indefinit EUGENIA SALVADOR* L'lbertex, nom de la xarxa espanyola de videotex, va comengar a introduir-se a Espanya fa mes de 10 anys. Les expectatives que va generar en el seu moment, en qué el cas francés es prenia com a model, no han estat confirmades. En els darrers anys, en part grácies a una política mes decidida de Telefónica en favor d'aquest mitjá, tant el nombre de terminals com d'ho- res de consulta ha augmentat considerablement. Tot i així hi ha una serie de factors que poden impedir que aquest mitjá assoleixi la difusió esperada. 1. El videotex com a eina de difusió de la telemática E l videotex es definit pel CCITT1 com un servei interactiu que permetais usuaris de terminals videotex consultar bases de dades i operar amb aplicacions informátiques accessibles a través de xarxes de telecomu- nicacions. Ais inicis de la seva introducció a Espanya, semblava que el video- tex podia convertir-se en el mitjá idoni per apropar la telemática a l'usuari final. Era un exemple d'enfocament domestic, amb vocació estandarditza- dora de facilitar l'accés a la informació al gran public. Les xifres que es donaven referents a Franca així semblaven demostrar- ho. Llangat al mercat oficialment a finals de 1978, el servei Télétel —que utilitza terminals Minitel, nom amb qué s'ha popularitzat el servei— va ser comercialitzat el 1983 i l'anuari telefónic en línia va ser un dels primers servéis que va oferir. A finals de 1988 hi havia a Franca mes de 4.000.000 d'usuaris de Minitel, aproximadament un 20% de la poblado activa. El 1990 hi havia uns 5,6 milions de terminals, 15.000 servéis, 100 milions d'hores de connexió i 1.500 milions de consultes anuals2. La política de difusió de France Telecom * Universitat Pompeu Fabra 1. Sigles corresponents a Comité Consultatif International de Télégraphes et Telephones. 2. Fernández Beobide, César. "El videotex en España: pasado, presente y futuro". Computer-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F