Affordable Access

Dependència i concentració de la gran empresa a Espanya

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Treballs de la Societat Ca talana de Geografia, 51, 200 1 (255-292) Dependencia i concentració de la gran empresa a Espanya Joan-EugeniSánchez Departament de GeografiaHumana Universitat de Barcelona Un dels grans atractius que aporta l'análisi geografica és el poder descobrir els fils i les xarxes de les relacions socials i personals que prenen el territori com a escenari de la seva raó d' ésser. D'elles es deriven efectes territorials directes i indirectes en el territori, al temps que afecten la vida humana i les relacions socials. Un d 'aquests efectes és la diferenciació espacial conseqüencia de les accions humanes que es sobreposa i que modifica els factors físics que podrien haver estat condicionats. El joc i la trama de les relacions socials esta format per innumerables agents, motivacions i interessos. Cadascun d' ells té forera condicionadora de diferent magnitud sobre dels territoris i les persones. De fet una síntesi d' aquest con- junt de factors articulats, el que un geograf com Milton Santos qualificaria de fixos i fluxos, en resulta en el que denominem relacions espaials de poder. Dins de les relacions de poder l'estructura productiva i els centres de deci- sió empresarial constitueixen un dels ambits de relacions social i usos de l'es- pai més interessants i importants. Malgrat aquesta importancia, han estat poc estudiats i són poc coneguts més enllá de les generalitzacions o de les intuí- cions personals que la seva propia importancia genera en el pensament i les imatges de cadascun. Per a contribuir a un primer coneixement d 'aquesta qüestió és que va sem - blar de gran interés iniciar una recerca en aquesta direcció. Es tractava de par- 256 Treba lls de la SCG, 5 1, 200 1 Joan -Eu geni Sinc hez tir de l'estudi de la localització deIs centres de gestió i decisió empresarial, per avan~ar després en l'analisi dels efectes , del control i del domini sobre l'espai ampli en forma d ' ámbits d 'inlluencia, i per tant de poder, que se'n derivarien sobre els territ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F