Affordable Access

Una aproximació lúdica al món de l'expressió: El Match d'improvisació.

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Koldobika G. Vío i Jule García Pajares 11 Una aproximació lúdica al món de I'expressió: El Match d'improvisació Com educador puc plantejar una activitat de teatre? Parl ar de teatre soc ial entre educadors sov int suposa trobar un somriure de descon fi an~a ... com ho faré? La paraul a teatre, a la majori a de casos, esta carregada i de connotac ions e liti stes i exclusivistes. El fet teatral no és habitual ni proper a la majori a de la poblac ió, fins i tot tampoc als educadors tant de l sistema Formal com de l No Formal, malgrat e l seu reconegut superior nivel! cultural. Teatre a nive ll de carrer és aquell que es representa a grans edifi cis, fill s d ' un cert afany faraonic de grandesa i de voler passar a la posteritat en aquest fi de mil ·leni ; i e l mateix succeeix amb e l que es representa: sov int la recerca de la genia litat s'eleva en codi s i recursos per anar més enll a, pero inabastable culturalment i economi ca per a la majori a deis c iutadans de carrer. .. tendencia tan so is cono'aI'estada per les subvencions administratives i e ls lIibrets que ens donen a I'entrada que ens expliquen el que veurem- sentirem alhora que ens reforce m el complex d ' incultes. Pero, com és ev ident , nosaltres i tants altres companys, educadors, pedagogs de I'expressió, com a persones que volem fer créixer el teatre, sigui quina sigui la nostre funció soc ial , no parlem de tot aixo en nomenar aquest antic art , i molt menys quan hi pose m el cognom social. Pl anes, lIibres i hores de tallers i experiencies s' ha omplert a favor del procés i no del producte, i comprometent-nos a convertir aquest procés en expressió, recerca y cre ixement del col·lectiu destinatari i de cada individu que hi parti c ipa. No redu't"m la nostra fei na a un producte sinó a una energia d ' investigac ió i comunicació, per aixo parle m d 'expressió - procés- i no de teatre - producte-. De la mate ixa manera ens interessa tant i considerem d ' igual importancia fer una obr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments