Affordable Access

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки".

Authors
Publication Date
Keywords
  • Эксплуатация объектов повышенной опасности

Abstract

Список літератури Загальні положення Робочою програмою дисципліни “Експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки” для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 7.1004.02.02 “Охорона праці та безпека на транспорті” у 6 навчальному семестрі передбачено виконання курсового проекту з вирішення завдань, що відповідають основним темам курсу. Цим умовам відповідає тема курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану”. Мета виконання курсового проекту – організація самостійної роботи студентів, активізація їх творчих здібностей, придбання навичок графічної роботи, набуття навичок роботи з технічною та нормативною літературою з охорони праці, підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності майбутнього спеціаліста. Виконання курсового проекту Курсовий проект виконують у вигляді креслення формату А1 та розрахунково-пояснювальної записки, на обкладинці якої робиться надпис “Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту “Пристрої та заходи безпеки, що використовуються при експлуатації вантажопідіймального крану вантажопідйомністю …”. Крім того, тут же вказується найменування міністерства, академії, кафедри, прізвище студента, група, курс навчання, а також прізвище та посада викладача, який здійснює керівництво виконанням курсового проекту. Повністю виконане і оформлене завдання здають викладачеві для перевірки не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Завдання, що ввійшли до курсового проекту, виконують відповідно до порядкового номеру студента за списком групи. 2. Зміст курсового проекту 4.1 Креслення загального вигляду крана (один аркуш формату А1). На цьому аркуші, крім загального вигляду крана, необхідно накреслити пристрої та засоби безпеки, встановлені на крані [1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28]. 4.2 У розрахунково-пояснювальній записці (приблизно 25 сторінок формату А4) крім розрахун

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.