Affordable Access

Llengua/teatre/Europa

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Fa uns mesos va tenir lloc a Galicia una trobada de creadors catalans, bascos i gallecs per discutir diferents comunicacions sobre narrativa, poesia i teatre. En el marc d'aquesta trobada, que es realitza des de fa nou anys de manera ininterrompuda a diferents indrets de l'Estat, l'escriptor alcoverenc Joan Cavallé va \ exposar una ponencia que us I oferim a continuació. i I Partir6 d'una afirmacid poc o molt radical: I Fins als anys 50, el teatre catalh -igual que el i de la resta de psilsos i llengües del m6n occi- I dental i culte és deutor i usdefruituari de la literatura. Parlar dmflukncies, relacions, dependkn- cies entre el teatre duna comunitat lingüísti- ca i una altra vol& dir, doncs, almenys fins a aquella data, referirse a les traduccions tea- trals. La traducci6 teatral com a forma de rela- u6 entre teatres nacionals no és, contra el que podria suposar-se, un fenomen gaire antic. Podriem citar com a exemple paradigmhtic el cas de Shakespeare, que no va travessar les fronteres insulars fins a la segona meitat del s. xvm. Aquest arhcter modem de la traducci6 ve aguditzat en el cas de les llengües catalana, gallega i basca per la seva particular situaci6. Tot i amb aixb, a partir de les darreries del s. XK i, sobretot, durant la primera meitat del s. XX, la traducci6 i, per tant, I'intercanvi tea- bais gaudeixen d'una enorme vitalitat Per citar un exemple -en aquest cas el que conec més, el catalt podem recordar que, en esclatar la guerra de 1936, havien estat tra- durdes a aquesta llengua mCs de 500 obres. Les llengües de procedkncia eren, per ordre de freqükncia, el franc&, l'italia l'alemany i l'anglks, a les quals seguien, de lluny, el noruec, l'hongarb, el rus, el portuguks i el suec, amb l'afegitb de les llengües clbsiques. Per autors hi predominaven Molikre i Shakespeare, en companyia, entre altres, de Maeterlinck, Ibsen, Júlio Dantas, Goldoni, Giacosa i els llibrets de Wagner. En aquest breu enfilall, podem obse

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F