Affordable Access

El cost humà de la guerra

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0159_097 El cost huma de la guerra Jnrdi PUJIULA; Ramón GIRONA i Caries BATLLE, Eís mons per la Guena Civil a ¡a Ganuixa (1936-1945). Olot: Liibresde Barct, 1993.205 pp.: il. (Monografies deis Lllhre.s de Batet; 2). A quest és un Ilibre amb una llarga ^enesi. Quan, a mitjan anys setanta, coincidint amb la recu-pcnició per a la investi-5^ ;ició de períüdes de la nostra historia recent tins aleshores silen- ciáis i la reconsiJeració de ranomenada historia local, Jordi Piijiula iniciava una amplia tasca d'estudi i divulgació deis anys trenta a Olot. Un deis aspectes d'aquesta ¿¡"Hica Liue mé.s van atraure la se\'a atcncii) \'a ser el cost huma de la Guerra Civil. Així, ja l'any 1978, Pujiula publicava en el setmanari local Oioi-Miúm l'article "Els olotias i el III Reich». en el qiial reco- llia i ampliava el nombre de victimes oloci- nes en els camps Je concentració nazis res- senyades en el conegut Ilibre de Montsen^at Roig sobre aquest tema. Un any mes tard, a L'Avetif, Pujiula f'eia una primera aproxima- ció a la repressió franquista a la Garrotxa a partir deis testimonis deis supervivents de la presó de Girona. La publicaciü, a partir de l'aiiy 1985, de les successives obres de Josep Ma. Solé i Sabaté sobre el cost huma de la Guerra Civil a Catalunya (La repressió franqmta a Cata- lunya. \%5\ Catalunya sola h bombes. 1986; La repressió a ¡a rera^iarda repiiblicoivx, 1989) va donar un nou impuls a la invesrigacíó que duia a temie Jordi Pujiula. Aqucsts Ilibres, a mes d'aptirtar un notable conjunr de dades i noms inédits, oferien un ventall de possibili- tats metodologiques i de fonts documentáis que encara no havien cscat explorades. La seva influencia és evident en els anieles que Pujiula va escriure en aquests anys: Oíoi soia les kmbes, publicat l'any 1987 en el setma- nari L'Olün', i, sobretot, «El cost huma de la Guerra Civil a Olot», un treball indos en els Anmls del Patronal d'Esaiás Hisicma d'Okn i Comarca de l'any 1988, que significava r

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F