Affordable Access

Com podem treballar millor amb TOT l'alumnat

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

vol. lC, núm. 1, pfimavera de 2006 1 suports 1 11 Les polítiques educatives envers l'alumnat amb necessitats educatives especials. Entre la complaenca i la necessitat d'un canvi radical de perspectiva* Gerardo Echeita Hem d'alegrar-nos sincerament del fet que Suports arribi al número 10 com a revista rigorosa i rellevant en l'ambit de l'analisi i la difusió de polítiques i practiques educati- ves encaminades a ~l'atenció a la diversitat de l'alumnat)). 1 per aixo mateix també hem de felicitar els membres del consell de redacció i agrair-los públicament la constan- cia que ha fet possible aquesta petita gesta editorial en un món com el de les publicacions educatives, avui tan plenes de les tensions entre els [[impactes academics)), la rellevancia social o la rendibilitat economica. En aquest sentit, una mostra més de constancia és aquest número, en el qual se'ns invita -als qui d'una manera o altra fem o estimem Suports- a reflexionar, precisament, sobre el present i el futur d'una part significativa d'aquesta qües- tió més poliedrica de les polítiques educatives per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat: l'educació dels alumnes amb necessitats educatives especials. Proba- blement només una analisi prospectiva encertada res- pecte a l'enfocament o a la perspectiva des de la qual s'ha d'analitzar i dura terme una o altra política perme- tra que, d'aquí a pocs anys, puguem celebrar l'aparició del número 20 de la revista. D'altra banda, en els darrers anys van apareixent entre nosaltres una serie de treballs que comparteixen bisicament el mateix objectiu que ara fa seu Suports (DIVERSOS AUTORS, 2004; ECHEITA i VERDUGO, 2004; CALOFRE i LIZAN, 2005; LÓPEZ i CARBONELL, 2005; ORCASITAS, 2005; MART~NEZ, 2005), cosa que ens ha de fer pensar que, efe- merides a part, hi ha una consciencia comuna segons la qual és important repensar, un cop més, on som i cap on han d'encaminar-se aquestes polítiques i practiques, una actitud reflexiva, vital i professional d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments