Affordable Access

The Role of Social Services in Sustainable Social Development

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Osobe s teškoćama u razvoju II sustavu socijalne skrbi Borka Teodorović Daniela Bratković Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu Zagreb, Hrvatska Pregledni članak UDK: 376.4:364.01 Primljeno: travanj 2001. Stanje u hrvatskom sustavu socijalne skrbi za osobe smentalnom retardacijom i dru- gim teškoćama nije zadovoljavajuće, jer postojeći koncept nije prihvatljiv sa stanovišta ljudskih prava, međunarodnih konvencija i kvalitete života koja se nudi pojedincu. Izgradnja dualnog sustava (redovnog i specijalnog) u svrhu zadovoljavanja različitih po- treba osoba s teškoćama. (odgoj, obrazovanje, rehabilitacija, zdravstvo, zapošljavanje itd.) pokazala se, kako u nas tako i u svijetu, kao skup i, u pravilu, nekvalitetan pristup u rješavanju problema osoba s teškoćama. Usprkos velikim ulaganjima društvene zajedni- ce u izgradnju institucija tijekom proteklih 50-tak godina, činjenica je da je svega trećina osoba s teškoćama bila obuhvaćena stručnim tretmanom u tim ustanovama, dok je osta- la većina bila smještena ili u neadekvatne institucije socijalne skrbi ili zdravstva, ili je živ- jela kod kuće bez gotovo ikakve stručne podrške ipomoći. Od devedesetih godina u razvi- jenim zemljama svijeta prevladava socijalni model u rehabilitaciji osoba s teškoćama, koji se temelji na filozofiji inkluzije i koji promovira pravo svakoga čovjeka na participa- ciju u životu zajednice, bez obzira na njegove karakteristike po kojima odstupa od tzv. "prosjeka" ili većine. Kako bi se ostvarila inkluzija, nužno je razviti mrežu stručnih službi podrške u lokal- nim sredinama koje će, poštivajući princip najmanje restriktivne okoline, svakoj osobi s teškoćama, a u skladu s njezinim individualnim potrebama, pružiti onaj oblik i opseg podrške koji će joj osigurati ostanak u zajednici i uspješnu participaciju u socijalnom životu. Ključne riječi: osobe s teškoćama, socijalna skrb, ljudska prava, deinstitucionali- zacija, inkluzija. OSOBE S TEŠKOĆAMA I LJUDSKA PRAVA Osobe s teškoćama u razv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F