Affordable Access

Tehnološke zabilješke

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_6-2008.vp:CorelVentura 7.0 tehnološke zabilješke Ureðuje: Marija-Biserka Jerman Moguæ prijenos amonijaka Èini se da su istraÞivaèi s Yale University i Rutgers University, SAD, uspjeli otkriti kako aktivirati vezu N–H kod blagih uvjeta. Kemièari su veæ dugo znali da amonijak stvara jednostavne koordinacijske komplekse tipa M–NH3 s veæinom prijelaznih metala. Takvi kom- pleksi lako se ugraðuju u inaèe slabo reaktivne X–H veze vodika, silana, borana, alkana (gdje je X = H, Si, B ili C). Meðutim, nije bio poznat sustav metal-ligand, koji se moÞe ugraditi u N–H-vezu amonijaka. Sada su kemièari oblikovali i sintetizirali kompleks iridija, koji oksidacijskom adicijom amonijaka stvara amidohidrid. Poèeli su od iridijevog kompleksa s tridentatnim aromatskim li- gandom, koji se moÞe ugraditi u C–H-veze i anilinske N–H-veze, a reagira s amonijakom uz nastajanje koordinacijskog kompleksa. Zamjenom tridentatnog liganda s alifatskim poveæali su elek- tronsku gustoæu na metalu i omoguæili ugraðivanje u vezu N–H. Obradom tog kompleksa s olefinima nastaje intermedijar, koji uz dodatak amonijaka pri sobnoj temperaturi disocira uz stvaranje amidohidridnog kompleksa. Sljedeæi korak je razvoj postupka prijenosa amidne skupine na supstrat. Ovo otkriæe moglo bi do- vesti do industrijski vaÞnih katalitièkih procesa prijenosa amoni- jaka. M.-B. J. Ciklodimerizacija peptida Bakrom katalizirana ciklièka adicija azida i alkina upotrebljava se za brzo, èisto, ireverzibilno vezivanje niza supstrata preko 1,2,3- -triazolnih veza. Znanstvenici sa Scripps Research Institute utvrdili su detaljni mehanizam reakcije, što su iskoristili za razvoj nove primjene ove reakcije – za dimerizaciju peptida povezivanjem glava–rep. Na taj su naèin uspjeli povezati dvije sekvence peptida s 19 aminokiselina u ciklièki peptid s 38 aminokiselina, od kojih su 36 vezane u prstenu. Oni smatraju da bi se reakcija mogla pri- mijeniti i na druge spojeve. Ciklièki peptidi vaÞni su za biokemij- ska istraÞivanja i razvoj lijekova jer pok

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F