Affordable Access

Manfred Gerstenfeld THE ABUSE OF HOLOCAUST MEMORY: DISTORTIONS AND RESPONSES

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DRUS. ISTRAZ. ZAGREB GOD. 19 (2010), BR. 4-5 11 08- 109), STR.897-910 je autorica - presudan je moment za pre- orijentaciju hrvatskoga drustva na gospo- darstvo znanja. Tek radikalne promjene u organizacijskoj i institucionalnoj strukturi znanosti i gospodarstva, ali i u modelima financiranja, pravnoj regulativi, naCinu u- pravljanja i stilu odluCivanja,kao i u vrijed- nosnom i normativnom sustavu, omogu- tit ce dublje ukorjenjivanje faktora rasta utemeljenih na znanju i povezivanju zna- nosti i gospodarstva. Ova knjiga pruza iscrpan uvid u te- orijsko i prakticno podrucje gospodarstva znanja, kriticki promisljajuti inovacijsku politiku i nacionalni inovacijski sustav Hr- vatske. Stoga je zanimljivo slivo ne sarno onomu kojemu je to tematski srodno stru- ci nego i svakom hrvatskom znanstvenikll kojeg zanima obogacen uvid u kontekst vlastita djelovanja. S obzirom na univerzal- nost konteksta, mnogi ce studenti 5 raznih podrucja vjerojatno pronati ponesto za sebe. Knjiga je nezaobilazna literatura sva- kom politicaru zeljnom da s upucene pozi- cije odmjerenim promjenama pridonese bo- Ijitku hrvatskoga drustva. Manfred Gerstenfeld THE ABUSE OF HOLOCAUST MEMORY: DISTORTIONS AND RESPONSES Jerusalem Center for Public Affairs, Institute for Global Jewish Affairs, 2009., 229 str. U povodu Dana sjecanja na htve holo- kausta (27. sijecnja) gotovo svi prikladni govori poput refrena zavrsavaju uzvikom: "Nikada vise!"Je Ii zbog toga bespredmet- no razmatrati prijedlog da se u tekst sve- europskoga zakona namijenjenoga suzbi- janju rasne mrZnje uvedu odredbe 0 za- brani javnoga poricanja holokausta? Uporaba i znacenje termina holoka- ust preslo je s aktualne vremenske distan- ce cijelu amplitudu od stravicne i sustav- ne nacisticke akcije likvidacije Zidova do njegova znanstvenog uoblicavanja, a u no- vije vrijeme pojavljuje se zaodjeven u ruho raznih deformacija. Sve te izoblicenosti dr. sc. Manfred Gerstenfeld detaljno katego- rizira u 11poglavlja svoje knjige The Abuse of Holocaust Memory: Distort

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F