Affordable Access

L'ensenyament a Tàrrega (1875-1900)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'EN~ENY AMENT A TARREGA ( 1 ~ 1)·1 ~OO ) Per }oan Novell i Balaguer6 9 '-- 111 112 1. Breu perspectiva de I'ensenyament a la ciutat, fins el 1875. D ES del segle XIV, la ciutat havia İntentat mantenir el funcionament d'una escola publica per a poder oferir als infants el gran be de saber llegir, comptar i escriure. Es obvi pensar en les enor- mes dificultats institucionals en el context d'una societat analfabeta i sense massa recursos economics, amb la permanencia d'una estructura estaIiıental que regulava minuciosament el paper d'uns i altres, a mes de la generalitzada incomprensi6 vers la utilitat del mateix aprenentatge escolar. Malgrat els quatre- cents anys d'experiencia educativa municipal, quasi mai s'havia aconseguit una certa estabilitat pedago- gica i, menys, unes minimes garanties academiques. Quan l'any 1857 es publidı la Reforma Educativa coneguda com la Llei Moyano, ala vila funcio- naven una escola privada de nens i una de nenes, i una de nens i una altra de nenes, publiques. Segons la llei, i constatat pel document signat a Tarrega, el 3 de gener de 18601, ala vi la li corresponien dues escoles de nens i dues de nenes, publiques. Pero davant les necessitats economiques del municipi per al seu manteniment, provisionalment es comptabilitzaven les privades, sempre que estiguessin regides per persones degudament autoritzades. Davant aquesta situaci6, el municipi sol.licita, al Governador-President de la Junta d'Instrucci6 Publica de la provincia de Lleida, la instal.laci6 d'una escola finançada amb els fons municipals i dirigi- da per les Germanes Terciaries del Carme - Carmelites de la Caritat. Sembla ser que no prospera la dita petici6, pero, amb tot, els Consistori signa un acord amb l'esmentada Congregaci6 per atendre les necessitats de I'HospitaL. EI dia 5 de Gener de 1862, cinc religioses prengueren possessi6 del centre assistencial i, posteriorment, amb totes les facilitats del municipi, obriren una escola de nenes. Despres de les convuls

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F