Affordable Access

Ungdomar och livsmedelsgrupper på Facebook - en analys av ungdomars attityd till livsmedelsgrupper och -reklam på Facebook

Authors
Publisher
Lunds universitet/Medie- och Kommunikationsvetenskap (MKV)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Livsmedel
  • Ungdomar
  • Reklam
  • Facebook
  • Identitetskapande
  • Gruppbildning
  • Konsumtionssamhället
  • Social Sciences

Abstract

Författare: Sarah Brunow, Viktor Nilsson Titel: Ungdomar och livsmedelsgrupper på Facebook - en analys av ungdomars attityd till livsmedelsgrupper och -reklam på Facebook Ämne: medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet Nyckelord: Facebook; identitetskapande ;reklam ;livsmedel ;ungdomar; kvalitativa gruppintervjuer; Erving Goffman Under en tid där sociala medier både präglar ungdomars vardag och fungerar som en kanal för livsmedelsreklam har vi funnit intresse för att studera ungdomars förhållningssätt till livsmedelsgrupper och interaktiv livsmedelsreklam på Facebook. Vi har valt att studera hur ungdomarna använder sig av livsmedelsgrupper, varför de väljer att vara medlemmar i grupperna och vilken attityd de har till reklamen som görs via dessa grupper. För att finna svar på vår frågeställning, och få material till vår analys har vi använt oss av kvalitativa fokusgruppintervjuer med gymnasieelever. Med hjälp av teorier om identitetskapande, kollektiv gemenskap och konsumtionssamhället har vi sedan analyserat materialet vi samlat in. I analysen har vi funnit att huvudsyftet med att gilla Facebook grupper för de flesta av de ungdomar vi intervjuat är att skapa en viss idealiserad identitet och visa en bild utåt mot Facebook vännerna. Andra argument för att gilla livsmedelsgrupper på Facebook är enligt ungdomarna bl.a. gemenskapen som kan uppnås tillsammans med andra medlemmar i gruppen, ett genuint intresse för produkten, eller behovet av någon form av konsumtion trots brist på pengar. Oväntat har vi dessutom funnit att de flesta av de ungdomar vi intervjuat är positivt inställda till den livsmedelsreklam som når ut till dem via grupperna, och att reklamen snarare ökar argumenten för ungdomarna att välja att gilla en produkt, än minskar dessa.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F