Affordable Access

L'Estudi dels clàssics

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ANY 1. 15 DE SETEMBRE DE 1920 NUM 16. ................................................................. e :::::::... .. ................................................................ .. . , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . . . .. .. .. . . . . . .. .. . ... . .".. .." 0 "" ............................................... 0 Magi Morera i Ga- licia, I'exquisit es- criptor i poeta, en el diseurs que feu suara al concurs literari de Sabadell, ha propng- nat per la creació d'una aula en la qual s'cstudiin els clissics catalans en relació amb els humanistes ita- lians del Renaixement, .que son els pares dels nostres clissics~, amb I'objecte de procurar arribar a penetrar 'el vcrdader esperit que 'n reberenw i veure si nosaltres sentim cbategar la continuació~ i tornem a assolir la periecció i la subtilesa de les nostres obres mestres, que .en quatre cents anys de polsaguera maleidap, gairebé no arribem a percebre. Sens dupte que la iniciativa fervida i ge- nerosa de i'il'lustre escriptor IleidatA seri cilidament aeollida per tots els conrea- dors, amics i devots de les Iletres de Cata- lunya, puix en I'epoca de plenitud i madu- resa en que ja comencen a trobar-se d'enci de la magnificent renaixenca de la meitat darrera del segle passat, és gairebé un axioma per a tots els professionals que '1s estudis bisics i més indispensables del ve- ritable artista són : la naturalesa proteica i multiforme, el viu exemple de les obres models dels grans genis i la practica cons- tant i ben dirigida. Natura incipit, ars di- rigif, usus perficit. En atenció al segón respecte, han sigut diverscs les tcmptatives fetes per a posar a l'abast, no ja simplement dels erudits sinó de tothom, els escrits clissics i les obres mestres de la literatura universal. En cata- 1 i només, n'han sortit en les col'leccions de Jouentuf, Catalonia, 1'Avenc, De tots colors, Biblioteca de grans rnestres, per no citar-ne d'altres. Fins a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F