Affordable Access

Es pot confiar en la informació de la xarxa?

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled SER DIGITAL ÉS UNA COSA, SER CRÍTIC ÉS MILLOR Recuperar informació d’Internet és cada ve- gada més fàcil. Tanmateix, és tant o més impor- tant tenir una idea de la confiança que mereix la font d’informació. Per a assegurar-se que la in- formació trobada a Internet es pot reutilitzar amb finalitats professionals adoptant una posi- ció crítica, cal seguir uns determinats passos. DOMINI La primera pista sobre la fiabilitat d’un web és la seva adreça. El país on es localitza un web es pot determinar segons com acaba l’URL. Per exemple, les pàgines localitzades a Espanya aca- ben en .es; les localitzades al Regne Unit, en .uk, etc. De la mateixa manera és possible diferenciar una pàgina comercial (.com) de la pàgina d’una organització sense ànim de lucre (.org) o d’un govern (.gov), mentre que les universitats es po- den reconèixer sovint per un final específic, com .edu o .ac. A http://www.alldomains.com/ es pot tro- bar una llista dels noms dels dominis. Arribar a un web a través de l’adreça que dóna un cerca- dor no sempre en delata la identitat; no obstant això, es pot reduir l’adreça fins a la seva localit- zació base mantenint solament les lletres com- preses entre http:// i la primera barra inclinada (/). Això normalment condueix a la pàgina ini- cial del lloc on es localitza la pàgina trobada. In- formar-se sobre la identitat d’aquest lloc propor- ciona bons indicis sobre la seva credibilitat. Un lloc governamental va dirigit a una audiència di- ferent que un lloc educatiu, i tots dos tenen utili- tats diferents. A més, també hi intervenen di- ferències culturals. Per exemple, un lloc de Mè- xic tindrà un enfocament diferent que un lloc d’Espanya, de la mateixa manera que els contin- guts dels diaris de Mèxic són diferents dels d’Es- panya. INFORMACIÓ DE PRIMERA MÀ VERSUS INFORMACIÓ DE SEGONA MÀ El segon pas consisteix a esbrinar si la infor- mació d’un determinat web és de primera mà o de segona. Les revistes científiques i governa- mentals són dos exemples d’informació

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F