Affordable Access

El segle XVIII europeu i la filosofia de la divisió lingüística

Authors
Publisher
Llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

JESÚS TUSON EL SEGLE XVIII EUROPEU I LA FILOSOFIA DE LA DIVISIÓ LINGÜÍSTICA 1. PRELIMINARS: ALGUNS SILENCIS HISTÒRICS A la seva obra Histoire de la folie, Michel Foucault va suggerir que els historiadors havien d’escometre encara la tasca d’estudiar tot allò que, d’una forma o d’altra, és silenciat, oblidat o que s’amaga per tal de no embrutar amb pàgines negres la brillantor d’una trajectòria històrica que hom presenta com a exemplar i alliçonadora. Una pro- posta com aquesta ens permetria d’aclarir almenys dues coses: en pri- mer lloc (i en negatiu), quines són les interdiccions dels historiadors; en segon lloc (i en positiu), quins són els interessos d’aquests matei- xos historiadors. Ho veurem de seguida amb dos exemples molt breus, referits a les històries de la Lingüística.1 Si els historiadors, de manera sistemàtica, no diuen res sobre la di- visió maniquea i racista de les llengües (tema omnipresent en els es- crits lingüístics del segle XVIII), potser és perquè faria de mal veure la presentació d’un aspecte tan negatiu en la dimensió històrica d’una disciplina científica. Aquest és, molt probablement, un cas d’interdic- ció. D’altra banda, almenys des de l’obra de Locke i fins a Du Mar- sais, hi ha una discussió molt productiva sobre la necessitat dels noms generals (o noms comuns) i sobre la manera com es produeix la signi- ficació a partir d’aquestes peces simbòliques que trobem a totes les llengües. D’aquest tema, però, poques coses es diuen, i deu ser perquè alguns historiadors de la Lingüística estan capficats en primeres i se- gones articulacions i tal vegada creuen que les qüestions filosòfiques Llengua & Literatura, 8. 1997 1. Ens referim molt especialment a obres de tipus general, força conegudes, com les de DINNEN (1967), JOYAUX (1969), MOUNIN (1967), ROBINS (1967), TUSON (1982) i MALMBERG (1991), i també a les antologies d’ARENS (1969), BOLELLI (1965), JACOBS (1973) i SALUS (1969). Llen & Lit 2 19/6/03 09:22 Página 101 són matèria dels filòsofs. Aquesta mo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments