Affordable Access

L'evolució del sistema de seguretat col·lectiva en la postguerra freda: la contribució de les Nacions Unides al manteniment de la pau i la seguretat internacionals

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Fu nd ac ió n CI D O B - Ca lle E lis ab et s, 1 2 - 08 00 1 Ba rc el on a, E sp añ a - Te l. ( +3 4) 9 3 30 2 64 95 - F ax . (+ 34 ) 93 3 02 6 49 5 - in fo @ ci do b. or g dCIDOB 108. Nacions Unides, un model en qüestió. L’evolució del sistema de seguretat col·lectiva en la postguerra freda. La contribució de les Nacions Unides al manteniment de la pau i la seguretat internacionals. Ángel J. Rodrigo Hernández 1515 La contribució de les Nacions Unides al manteniment de la pau i seguretat internacionals al llarg de les últimes dèca- des planteja un bon nombre de qüestions de gran interès i transcendència, com són la legitimitat i possible reforma del Consell de Seguretat, ja que la seva composició ja no respon a la distribució de poder existent en l’actualitat; la pertinen- ça de les normes jurídiques relatives a l’ús de la força i el seu rendiment per fer front a les noves necessitats de seguretat que tenen els estats i fins i tot la comunitat internacional; i els límits polítics i jurídics que té el Consell de Seguretat en el compliment de la seva missió primordial de mantenir la pau internacional. L’objectiu d’aquest article està limitat a l’examen de l’evolució que el sistema de seguretat col·lectiva que dis- senya la Carta de les Nacions Unides ha tingut durant la postguerra freda. Per a això, s’analitzen, d’una banda, al- guns trets generals d’aquest sistema: l’exigència de conce- bre la seguretat com a seguretat col·lectiva, la centralització d’aquesta i l’ampliació dels seus fins de manera que no sigui solament un sistema de seguretat per als estats sinó per a la comunitat internacional. I, de l’altra, se sistematitza la pràc- tica institucional més rellevant d’aquests últims anys, des- tacant els diferents tipus d’eines que ha utilitzat el Consell de Seguretat. El sistema de seguretat col·lectiva de les Nacions Unides El sistema de seguretat col·lectiva que disse

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments