Affordable Access

Savjetovanja i priredbe

Authors
Publisher
KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

savjetovanja.qxd IZVJE[]A SA SKUPOVA XXXXVVIIII.. mmee||uunnaarrooddnnii sskkuupp MMIIPPRROO 22000044.. OOppaattiijjaa,, 2244..––2288.. ssvviibbnnjjaa 22000044.. Opatija je ponovno u posljednjem tjednu svibnja 2004. bila doma}in skupa MIPRO 2004., najve}eg znanstvenog i stru~nog me|unarodnog skupa iz podru~ja ICT-a u sred- njoj i jugoisto~noj Europi. Skup je posve}en informacij- skoj i komunikacijskoj tehnologiji, elektronici i mikroelek- tronici, a odr`an je pod parolom »S MIPRO-m u dru{tvo znanja«. Tijekom pet radnih dana vi{e od 1000 sudionika skupa sudjelovalo je na brojnim znanstvenim i stru~nim savjetovanjima, seminarima kontinuiranog obrazovanja, forumima, okruglim stolovima, radionicama, izlo`bi opre- me i servisa u podru~ju ICT-a, stru~nim prezentacijama, plenarnim sjednicama i plenarnim temama te nizu ostalih usputnih doga|aja. Me|u sudionicima bio je velik broj vrlo uglednih do- ma}ih i stranih znanstvenika i stru~njaka sa sveu~ili{ta, instituta, iz svih razina obrazovanja, ali i menad`era iz podru~ja ICT-a, ~elnika pojedinih ministarstava i resora u ministarstvima te tijelima dr`avne uprave. Tu su bili i ugledni gospodarstvenici kao i ~elni ljudi iz velikih javnih poduze}a i velikih sustava ICT-a. Svojim dugogodi{njim djelovanjem MIPRO je postao nezaobilazno mjesto oku- pljanja kompetentnih osoba na podru~ju ICT-a. Odr`avanje ovog, i za svjetske prilike, velikog skupa ne bi bilo mogu}e bez aktivne podr{ke brojnih skupnih ~lanova Hrvatske udruge MIPRO, ministarstava, velikih sustava, ali i niza pojedinaca, dugogodi{njih pregalaca MIPRO-a. Generalni sponzor je bio Siemens d.d. Za- greb, dok su sponzori bili HT-Hrvatski telekom, HT-mo- bile, VIPNet, Microsoft Hrvatska d.o.o., Micro-Link d.o.o., TIS d.o.o., Elektropromet d.d., Mobis Electronic d.o.o., Storm Computers i ECS. Glavni organizator bio je MIPRO HU, dok su suorganizatori bili IEEE Regija 8, Hrvatski ogranak IEEE, FER Zagreb, FOI Vara`din, Sveu~ili{te u Rijeci, HEP Zagreb, Kon~ar d.d. Zagreb i Ericsson Nik

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F