Affordable Access

Download Read

Introducció del dossier: espais urbans : usos i transformacions

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya

Abstract

001-4.pdf 70 L’esport informal i la construcció de l’espai urbà. El cas del municipi de Barcelona Introducció En la ciutat de Barcelona és habitual trobar grups d’skaters ocupant les zones dels bancs i rampes d’al- gunes places dures, patinadors i ciclistes fent rutes entre la vorera i la calçada, corredors arreu i tot tipus d’activitats fisicoesportives de procedència diversa com els “caminadors”, la petanca, el fut- bol, el bàsquet, l’hoquei patins, el tacatà, els bolos leoneses, el tanguilla, les gimnàstiques orientals, els caminadors, el voleibol i les seves variants com l’e- quavolei, etc. Dit això, hem constatat que aques- tes pràctiques es desenvolupen amb més o menys llibertat en l’espai públic, tot compartint-lo amb la resta d’usuaris convencionals i configurant una xarxa d’activitats fisicoesportives urbanes que, a vegades, se situen fora de la iniciativa, el control i la gestió dels actors institucionals que conformen el sistema esportiu modern (administracions públi- ques, clubs, federacions esportives, etc.). Amb aquest article pretenem mostrar una aproximació a la complexitat del fenomen esportiu urbà des de la perspectiva de la vivència de la ciutat, fona- mentant-nos en una investigació duta a terme des del Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES) de la Universitat Ramon Llull, que incorpora un treball de camp fet en diferents fases durant el període 2002-2006. Aquest article s’estructura en quatre apartats: en primer lloc, es tracta l’evolució de l’espai de l’activitat fisicoesportiva a partir del joc d’equili- bris entre la pràctica reglada feta en el poliespor- tiu tancat i la pràctica informal que viu el carrer obert de la ciutat. En segon lloc, ens fixem en les característiques, la transformació i els usos espor- tius de l’espai públic urbà, analitzant les diferents pràctiques des d’una perspectiva global de rein- venció de la ciutat. En tercer lloc, estudiem els iti- neraris urbans de les diferents pràctiques fisico- esportives com a mitjà per l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F