Affordable Access

“Od prečaca važnija uspravnica” : on the occasion of the death of Josip Vončina (1932-2010)

Authors
Publisher
Crotian Philological Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

000...1 NOVA CROATICA • Zagreb, IV (2010) 4 131 EDUARD HERCIGONJA (Zagreb, 20. VIII. 1929.) “OD PRE»ACA VAÆNIJA USPRAVNICA” U povodu smrti Josipa VonËine (1932-2010) Mira Menac-MihaliÊ (Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet ‡ Zagreb) Pregledni znanstveni rad UDK 821.163.42.09 MlakiÊ, J. Josip VonËina roen je 1932. u Ravnoj Gori, u Gorskom Kotaru. ©kolovanje je zapoËeo u Poæegi, a zavrπio u Zagrebu, gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu narodni jezik i knjiæevnost i ruski jezik i knjiæevnost. Od 1960. radi na Katedri za povijest hrvatskoga jezika i hrvatsku dijalektologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, od 1968. kao docent, od 1974. kao izvanredni, a od 1978. kao redoviti profesor. Od 1992. do umirovljenja 1999. bio je predstojnik Katedre. 1965. promoviran je u doktora filoloπkih znanosti na temelju disertacije “Jezik Antuna KaniæliÊa”. Viπe je godina predavao na pedagoπkim fakultetima u Rijeci i Osijeku. Od 1976. do 1978. bio je prodekan Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Radio je kao lektor hrvatskoga jezika na sveuËiliπtima u Kölnu, Rennesu i Mannheimu i kao gost profesor u Kölnu i u Zürichu. Bio je pomoÊnik direktora ZagrebaËke slavistiËke πkole i viπegodiπnji predavaË i lektor, kao i predsjednik Hrvat- skoga filoloπkog druπtva. Nagradu “Boæidar Adæija” za znaËajnu znanstvenu djelatnost u podruËju hrvatske leksikografije dobio je 1989. Bio je voditelj istraæivaËkoga projekta “ProuËavanje povijesti hrvatskoga knjiæevnog jezika”, glavni urednik Dopuna Akademijina rjeËnika, Ëlan uredniπtva IV. IN MEMORIAM UDK M. Menac-MihaliÊ • OD PRE»ACA VAÆNIJA USPRAVNICA • 131∑136 132 knjige projekta Hrvatska i Europa, jedan od utemeljitelja i izvrπni urednik biblioteke “StoljeÊa hrvatske knjiæevnosti” Matice hrvatske. Redovitim Ëlanom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 1991. Josip VonËina viπe od 50 godina objavljivao je rezultate svojih istra- æivanja kojima je zajedniËka tema povijest hrvatskoga jezika, ponajviπe pro- uËavanje jezika i stila hrvats

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments