Affordable Access

Download Read

La moda inmoral

Authors
Publisher
Associació Minerva
Keywords
  • Dones

Abstract

DECENAKl CATOLIC MALLORQUI L L 1 Any XLI Niim 437 ARrA Agost 31 de 1928. tJHtUS A r h , i coaiarza any 4 Pras. D E U I P A T R I A A fora id 6 D La moda inmoral El Sant Pare de Roma, els Prelats de l’E>glksia, els yredi- cadors i confessos, els escrip- tors catblics . . , fa anys que ye- nen fulminant les m& enkrgi- ques rzprovacions i condemnes contra aquesta sPrie de modes p:ovocativament i escandalosa- met indecentes, que, a poc a poc i amb una fermesa aterradora, ho han anat envaint tot, fins la santedat dels nostres temples, i han ‘convertit la casi totalidat de fes dones-i el que ’s mes doloros, la inmensa majoria de les dones cristianes- en vils instruments de propagacid de la inmodkstia i causants d’innom- brables pecats. S‘han publicat pastorals, I l i - bres i ‘fulletons de tota c l a w ; s haq dictat terminants disposi- ciorbs d’autoritats eclesiisriques; s’han posat a les portes de les esglksies avisos i disposicions mks o menys enkrgiques, capa- ces per si soles de fer erlrogir les dones que teriguin algun concepte de la sew ciignita[; fins s’hiii~ negat el3 sagramt nts i i’entradn a l temp:e a algunes ... diguem-ne desapl-ensives i . , , j i t ho vei:! tan poca C O S H hrm aisolit, que be podem dir sense euegeracici que &s corn si res no s’hagues f t. ’ Amb una persis[enc,iii que fa escruixir i amb una raprdesa que espanta, les dones van ac - centuiint la gosadia de les se- ves modes, fins al punt que pe- ribdics que res QO lenen d’es- pantadissos en materia de mo- ralitat, es pregunten moltes ve- gades: on arribaretn? Ara ja Veim arreu faldilles que no pds- sen dels genolts, i fins en moltes jil n i t a n sols hi arrihen En les criatuies la cosa e s t an greu i ‘-c esfereidora, Q U ~ horn no troba ja termes per a calificar-la jus- tament. VesLits oberts provoca- tivament, ajustats a m b tot rttfi- nament de ciiacul impur, trans. parents fins a un extrem on no semblava que pogu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments