Affordable Access

Resultats de la "Inspección costera de aves orilladas" a les costes del Baix Penedès (1991-1995)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RESULTATS DE LA "INSPECCION COSTERA DE AVES ORILLADAS" A LES COSTES DEL BAlX PENEDES (1 991-1995) PERE-XAVIER ALBORNA I ROVIRA DOMINGO SERRANO I CORREDOR VICENTE FOUCES I SÁEZ La "Inspección Costera de Aves Orilladas" (ICAO) és un projecte d'ambit europeu, amb I'objectiu d'analitzar i de valorar la magnitud de les principals causes de la mortalitat en I'ornitofauna costanera i realitzar una aproximació als principals factors contaminants de les platges. En el present treball es donen a coneixer els resultats obfingufs a les costes del Bak Penedes entre els anys 1991 i 1995. RESULTATS DE LA "INSPECCIÓN COSTERA DE AVES ORILLADAS" A LES COSTES DEL BAlX PENEDES (1 991 -1 995) La "Inspección Costera de Aves Orilladas" (ICAO), es realitza a Catalunya des de I'any 1991, any en que substitueix la Inspecció Costanera d'Aus Petrolejades (ICAP). Els objectius primordials de I'ICAO són els següents: analitzar i valorar la magnitud de les principals causes de la mortalitat en I'ornitofauna costanera i realitzar una aproximació als principals factors contaminants de les platges. El projecte ICAO és una iniciativa de la Societat Danesa d'ornitologia, la qual ha promogut la marxa del projecte a Europa. Pel que fa a I'Estat espanyol, la coordinació ha estat confiada a la Societat Espanyola dlOrnitologia (SEO), i més concretament al seu Grup d'lnvestigació d'Aus Marines (GIAM). Subsi- diariament, el GIAM ha dividit el litoral estatal en diverses zones coordi- nades per diferents organitzacions locals. En els cas de la franja costanera catalana la responsabilitat, I'ha assumida DEPANA (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural). Per motius estrictament organitzatius, el litoral catala es va dividir en 25 trams o unitats més operacionals, que varen ser coberts pel mateix nombre d'equips d'observadors. Cadascun d'aquests trams es va frag- mentar en una serie de transectes o divisions que, tant com fos possible, 10 MISCELLANIA PENEDESENCA 1995 - P.-X. Albo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F