Affordable Access

Bans o crides fetes al terme de Capellades

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BANS 6 CRlDES FETES AL [email protected]!E DE C.4PELLADES '4 1 BANS O CRlDES FETES .AL TERME DE CAPELLADES La iniportant vilade Capellades, de molta y Justa Inma per In fabri- cació del paper fa uns dos segles, y que ha donat nom B la comarca, pertanyb a b sa parroquia, durant algunes centuries, a l imperial cenobi de Octavih ó sia de S. Cugat del Vallbs, si be algún domini hi tingue enseinps lo senyor del castell de Claramunt (1). Era senyor del dit Iloch, lo monjo que tenía la Pabardía, nomenada del Panades, de la que n' era part la susdita vila. Al monjo obtentor de la Pabordia se '1 anomenava Preposit 6 Paborde, y aquesta dignitat existía ja en lo segle XIII, puix consta que en 1238 era Preposit del' Pauadés lo monjo Bertrán de Serria. Per lo Cartoral de S. Cugat que 'S guarda al arxiu de la Corona d' Arag6 se sap que en 1' any 986, 1' esglesia de Sta. María, prop del castell de Claramunt, era propia del memorat monestir, confirmantho en dit any lo rey Lothari; y tamb4 consta, que, en 1005 la vescorntesa Geriberga don& & S. Cugat lo alou que posehía á Sta. María de Cape- lades al terme del castell de Clatamiint (2). En 1' arxiu parroquia1 de Capellades S' hi guarden bonb partida de inanuals y altres papera que les revoltes no Iian pogut cendrejar, per més que, per dissort, mal rastre bi dexaren al fer cap 5 dit llocli, los fraricesos. Merces y moltes a1 Rvnt. Sr. Rector, lo Dr. Joseph Roig, Prevere., nostre company, nos ha fet sort cupiarne inoltes notes y cn particular eix aplecb de Buns ó Crides, B ben segur inbdits, que avuy doném B la estampa, contribuhint axis, 9. reuliir materials per quan S' escrigui la historia de nostra aymada casa payral Catalunya. Importantissiins son dits bans baix tots punts de vista, desmostrant- se ben clarauient per ells, quan vetllaven, les autoritats del Iloch, guia- des de son amor & la reliqió, al bon estament dels qut: & sa comanda estaven conEi~ts y , Enalment, per 1' esperit patri que en llurs senys y cors cor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments