Affordable Access

La Industrialización, el comercio y el consumo de la carne de vacuno en España

Authors
Publisher
Dossiers agraris
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La Industrialización, el comercio y el consumo de la carne de vacuno en España Dossiers Agraris 1CEA 2. 3^->2 LA INDUSTRIALIZACION, EL COMERCIO Y EL CONSUMO DE LA CARNE DE VACUNO EN ESPANA Luis Ferrer Falcon' RESUM Una evolucio singular del sector de bovi de carp a Espana des dels anys seixanta ha conformat un sector peculiar i diferenciat de I'europeu , tant des del punt de vista de la produccio (grans granges d ' engreix intensiu ) com del consum (preferencia per la carp rosada d ' anoll de menys de 20 mesos d ' edat); aquesta particularitat de la demanda esdeve una salvaguarda del sector espanyol enfront dels competidors . Amb I'entrada a la Comunitat , en un primer moment , previ a la segona reforma de la PAC i als acords del GATT, el sector ramader no ha viscut una sotragada dramatica tal i com es podia preveure ; tanmateix , pel que fa al sector d'escorxadors , l'obligada adaptacio ales exigencies tecnico-sanitaries de la Comunitat ha anat Iligada a un increment de la capacitat , fet que sobredimensiona el sector. Quant a la comercialitzacio , ('article detalla els diversos factors que incideixen en una sostinguda davallada del consum , i informa de les accions de promocio de l'oferta realitzada pels diferents paisos comunitaris i les diverses Comunitats Autonomes . Finalment , s'aporten un seguit de suggeriments amb vista a la promocio de la qualitat de la carp de bov(, tasca en que hauran de jugar un paper especial les organitzacions interprofessionals. RESUMEN Una evolucion singular del sector vacuno de came en Espana desde los anos sesenta ha confi- gurado un sector peculiar y diferenciado del europeo , tanto desde el punto de vista de produc- cion (grandes cebaderos ) como del consumo (preferencia por la came rosada de anojo de menos de 20 meses de edad ); esta particularidad de la demanda se convierte en una salvaguar- dia del sector espanol frente a los competidores . Con la entrada en la Comunidad , en un primer momento , previo a la segunda reforma de la PAC y a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments