Affordable Access

Klaus BERGER, Der Wundertäter. Die Wahrheit über Jesus, Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2010., 276 str.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Diacovensia 27.indd 658 DIACOVENSIA XVIII (2010.)3. Monaca, gdje se također može vidjeti vizija Trojstva. Posebna vrijednost knjige nije samo u iz- vrsnim analizama različitih slika Trojstva i drugih tema iz kršćanske vjere, nego i 51 fotografi ja analiziranih slika koje se mogu pronaći na kraju knjige. Tako se može i vi- zualno doživjeti teološko i duhovno znače- nje slika. Isto tako, Boespfl ug navodi mno- gobrojnu literaturu o spomenutoj tematici koja može poslužiti daljnjem produbljiva- nju i promišljanju. Jednom riječju, izvrsna studija Françoisa Boespfl uga jest prava poslastica za sve povjesničare sakralne umjetnosti kao i za teologe, jer, kako piše i sam autor, umjetnost može »doprinijeti da Credo bude više vjerodostojan i ljubljen«. (str. 178.). Ivica Raguž Klaus Berger Der Wundertäter. Die Wahrheit über Jesus – Herder, Freiburg – Basel – Wien, 2010., 276 str. Poznati njemački egzeget Klaus Berger u svojemu najnovijem djelu suprotstavlja se uobičajenom tumačenju Kristovih čuda u biblijskoj i sustavnoj teologiji. Ona se uglavnom poimaju kao puki simbolički čini ili ilustracije određenog kršćanskoga nau- ka. (str. 13.) U pozadini takvoga tumačenja Berger vidi predrasude koje ne odgovaraju biblijskoj slici stvarnosti, a ni kršćanskom nauku (str. 235.-246.), a to su: vjera protiv povijesti; prisutnost novozavjetnoga teksta u Staromu zavjetu dokaz je njegove nepo- vijesnosti, čime se često služe bibličari: pri- mjerice, Krist je čudesno nahranio ljude, ali slično tomu već je učinio Elizej, dakle, to ne može biti povijesni događaj, nego ne- povijesna interpretacija kako bi se naglasi- lo da je Isus veći od Elizeja. Nadovezujući se na Bergera, mogli bismo reći da bi se to isto moglo reći kad bi primjerice netko svoje stvarno iskustvo ljubavi tumačio sti- hovima jednoga Dantea ili Goethea te kad bi neki mudrac, nekoliko tisuća godina ka- snije, tumačeći taj isti tekst rekao da se ne radi o povijesnom događaju ljubavi, nego o pukoj interpr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments