Affordable Access

Light and electron microscopic studies on the oviduct epithelium of the pekin duck (anas platyrhynchos)

Authors
Publisher
Ankara Üniv Vet Fak Derg
Publication Date

Abstract

The present study was designed to determine the changes in the levels of serum total sialic acid and total protein,albumin/globulin ratio in naturally infected cattle with tropical theileriosis for a better understanding of the pathogenesis of tropicaltheileriosis. Eight cattle heavily infected (50-70% parasitamia) with Theileria annulata had significantly lower serum sialic acid, totalprotein, albumin and globulin levels and albumin-globulin ratios than uninfected eight control cattle. Levels of serum sialic acidswere found to be 133.87±0.77 mg/dl and 194.12±3.91 mg/dl in cattle with theileriosis and healthy animals respectively. These valuesbetween two groups found to be significant (p<0.001). Levels of serum total protein were found to be 5.70 ± 0.17 g/dl and 7.00 ±0.14 g/dl in cattle with theileriosis and healthy animals respectively. These values between two groups found to be statisticallysignificant (p<0.001). Levels of serum albumin were found to be 2.16 ± 0.04 g/dl and 3.02 ± 0.04 g/dl in cattle with theileriosis andhealthy animals respectively. These values between two groups found to be statistically significant (p<0.00). Levels of serumglobulin were found to be 3.53 ± 0.15 g/dl and 3.97 ± 0.12 g/dl in cattle with theileriosis and healthy animals respectively. Thesevalues between two groups found to be statistically significant (p<0.05). Albumin-globulin ratio in serum were found to be 0.61 ±0.02 and 0.76 ± 0.02 in cattle with theileriosis and healthy animals respectively. These values between two groups found to bestatistically significant (p<0.002). These findings suggest that levels of serum proteins are usually decreased significantly in Tropicaltheileriosis, which may be the result of liver damage. In paralel to decreased serum proteins, sialisation of proteins in tropicaltheileriosis may be the result of decreased glycoproteins during the disease process. These results may be useful to evaluate theprognosis and treatment of the disease with the other laboratory findings in clinic. (Çalışmada, sığırlarda tropikal theileriosis’in patogenezis yönünden daha iyi anlaşılabilmesi için serum sialik asit, toplamprotein, albumin ve globulin düzeyleri ile albumin-globulin oranları araştırılmıştır. Enfekte olmayan (kontrol) sekiz sığır ilekarşılaştırıldığında, Theileria annulata ile yüksek oranda enfekte (%50-70 parazitemi) olan sekiz hasta sığırda serum sialik asit,toplam protein, albumin ve globulin düzeyleri ile albumin-globulin oranlarının önemli derecede düştüğü belirlenmiştir. Serum sialikasit ortalama değerleri sağlıklı sığırlarda 194.12 ± 3.91 mg/dl, hasta sığırlarda ise 133.87 ± 0.77 mg/dl olarak tespit edilmiş, gruplararası farklılık önemli bulunmuştur (p<0.001). Serum toplam protein ortalama değerleri sağlıklı olanlarda 7.00 ± 0.14 g/dl, hastalardaise 5.70 ± 0.17 g/dl olarak tespit edilmiş, gruplar arası farklılık önemli bulunmuştur (p<0.001). Serum albumin ortalama değeri isesağlıklı ve hastalıklı olanlarda sırasıyla 3.02 ± 0.04 ve 2.16 ± 0.04 g/dl hesaplanmış ve farkın istatistik önemli olduğu saptanmıştır(p<0.000). Serum globulin ortalamaları sırasıyla sağlıklı olanlarda 3.97 ± 0.12 g/dl, hastalarda 3.53 ± 0.15 g /dl olarak tespit edilmiş,gruplar arası farklılığın istatistik önemli olduğu hesaplanmıştır (p<0.05). Serum albumin-globulin oranı ortalaması sağlıklı grupta0.76 ± 0.02, hastalıklı grupta ise 0.61 ± 0.02 olarak bulunmuş ve farkın istatistik önemli olduğu tesbit edilmiştir (p<0.002). Busonuçlar, serum proteinlerinin önemli derecede azaldığını göstermektedir. Serum proteinlerindeki bu azalış karaciğer hasarının birsonucu olabilir. Önemli derecede azalan protein düzeylerine paralel olarak, tropikal theileriosis’de proteinlere bağlı düşük sialik asitdüzeyleri de hastalığın gelişimi süresince glikoproteinlerdeki azalışın bir sonucu olabilir. Bu sonuçların hastalığın prognoz vetedavisinin izlenmesinde klinikteki diğer laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmesinin faydalı olabileceği kanaatinevarılmıştır.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments