Affordable Access

La ramaderia de caire domèstic a València d'Àneu (S.XVII-XVIII). Contrastació de l'arqueologia amb la documentació escrita

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0 ESTUDIS D'HIST~RIA AGRARIA, n. 17 (20041, p. 631-644. ISSN 0210-4830 La ramaderia de caire domestic a Valencia d9Aneu (S.XVII-XVIII). Contrastació de Iyarqueologia amb la documentació escrita Jordi Nada1 Lorenzo, José Manuel Espejo Blanco Universitat de Barcelona El present article vol sumar-se a l'homenatge al nostre mestre, el professor Emili Giralt i Raventós, que vam coneixer durant el IV Col.loqui &Historia Agraria dels Paisos Catalans, celebrat el 1997 i que se centrava en el tema de la histbria de la ramaderia i la veterinaria. En rebre la invitació per a col.laborar-hi vam creu- re que el treball que desenvolupem era molt escaient, en tant que coincideix amb les seves tres principals línies d'investigació, cronolbgicament, tematicament i geograficament parlant: L'Edat moderna i contemporania, la historia agraria i els Paisos Catalans. El nostre objectiu és mostrar les possibilitats de la disciplina que anomenem arqueozoologia com a font d'informació per a la reconstrucció dels comporta- ments ramaders i alimentaris al llarg de la Historia. En primer lloc exposarem les característiques de l'estudi arqueozoologic i la seva potencialitat dins dels estudis arqueolbgics en general com a font d'informació paleoeconomica i paleoam- biental. En segon Uoc, mostrarem els resultats de l'analisi arqueozoologica de dos conjunts estratigrafics datats a mitjans del segle XViI al castell de Valencia d'A- neu. Finalment compararem els nostres resultats amb les dades que ens ofereix el Qüestzonari de Francisco de Zamora, per observar les característiques del ramat a Valencia d'Aneu un segle després de la formació del nostre registre arqueolbgic, la qual cosa ens permetra validar els resultats arqueozoolbgics. L'arqueozoologia. Nocions bhiques L'arquezoologia es defineix com l'estudi de les restes faunístiques procedents dels jacirnents arqueolbgics i, puntualment, paleontolbgics per tal de reconstruir i entendre el comportament dels grups humans al Uarg de la histo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F