Affordable Access

"IN MEMORIAM". Pedro Planas Casanovas (1912-1994).

Authors
Publisher
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

JUNTA DIRECTIVA PRESIDENT: VICE-PRESIDENT: SECRETAR1 GENERAL: VICE-SECRETAR1 COMPTADOR: TRESORER: BIBLIOTECARI: VOCALS: SECRETAR1 D'ACTES: ARXIVER: PRESIDENT D'HONOR: Josep Laporte i Salas Jordi Gras i Riera Joaquim Tornos i Solano Josep A. Salva i Mique l Josep Seculi i Brillas Jacint Corbella i Corbella Josep Esteve i Soler Jordi Sans i Sabrafen Alfons Gregorich i Servat Josep M . Massons i Esplugues Bel.larmi Rodríguez i Arias PRIMERA SECCIÓ - FONAMENTALS TERCERA SECCIÓ - CIRURGIA 1961 Jordi Gras i Riera (President) 1978 Domingo Ruano i G i l 1983 Santiago Vidal i Sivilla 1983 Lluís Vallrnitjana i Rovira 1992 Soledat Woessner i Casas 1993 Antoni Cardesa i García Josep Dornénech i Mateu (electe) Antoni Tejedo i Mateu (electe) SEGONA SECCIÓ - MEDICINA Joan Gibert i Queraltó (President) Angel Ballabriga i Aguado Alfons Balcells i Gorina Joaquirn Tornos i Solano Antoni Caralps i Riera Joaquim Barraquer i Moner Lluís Barraquer i Bordas Jordi Sans i Sabrafen Ciri l Rozman i Borstnar Francesc Vilardell i Viñas Josep M . Moragas i Viñas Mique l Torner i Soler M i r i us Foz i Sala (electe) Lluís Revert i Torrelas (electe) Moises Broggi i Valles (President) Antoni Llauradó i Tomas Josep M . Gil-Vernet i Vila Víctor Conil l i Serra Rafael Esteve de Miguel Josep Traserra i Parareda Jaurne Planas i Guasch Emili Sala i Patau josep M . Caralps i Riera Josep M . Dexeus i Trias de Bes QUARTA SECCIÓ - HIGIENE I MEDICINA SOCIAL 1970 Josep Seculi i Brillas (President) 1984 Francesc Climent i Montol iu 1987 Alfons Gregorich i Servat 1991 Josep Esteve i Soler 1994 Josep Espriu i Castelló Gabriel Ferraté i Pascual (electe) Miquel A. Asenjo i Sebastián (electe) M . Angels Calvo i Torras (electe) 1966 Francisco Garcia Valdecasas i Santamaría [President) 1974 Josep A. Salva i Miquel 1978 Josep Laporte i Salas 1978 Ramon San Martín i Casamada 1983 Joan Sabater i Tobella 1987 loan Uriach i Marsal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments