Affordable Access

Тарас Шевченко

Authors
Publisher
НТШ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • пам’ятник поетові
  • поетичний сенс

Abstract

„³ñíèê ÍÒØ”, ÷èñëî 43 11 ÑÒàÒÒ² Òà ÏβÄÎÌëåÍÍß ÒàðàÑ Øå  ×å Í êÎ Ми дуже часто говоримо про геніяльність та національну й світову велич Тараса Шевченка, але нерідко робимо це надто спрощено — замість наукового осмислення наводимо їх чисто зов­ нішні атрибути, як­от тиражі видань „Кобзаря“, кількість мов, якими звучить його „Заповіт“, чи населені пункти, в яких є пам’ятник поетові тощо. Зрозуміло, що не в кожній країні, мовою якої перекладено „Заповіт“, насправді вивчають творчість Кобзаря, та й у тих українських чи чу­ жо земних містах, де іме­ нем Шевченка названо ву лиці і сквери, навряд чи знайдеться багато лю­ дей, які справді знають Шевченка як геніяльного мислителя й митця. Таке поверхове, навіть показове, пошанування Та­ раса Шевченка як нашо го генія і про рока було вихова­ не кому ніс тичною дійсніс­ тю, ко ли „Кобзарі“ виходи­ ли ве ликими тиражами, але, в кращому разі, були не повними, а будь­який по тяг до справді нау кового прочитання чи навіть про­ сто до неупередженого ко­ мен тування його поетичних творів одразу карався. Сам образ Шевченка не минуче подавався із оз начальним синонімом „ре во лю ціо нер­ демократ“ (що, на жаль, по­ декуди за лишилося й досі), борець проти можновладців і па нів­вельмож, поборник єднан ня націй (в ко муніс­ тичній інтерпретації — злиття націй), гнівний атеїст тощо. За цією звичною плакатністю й парадністю шевченківських свят губився справж­ ній Шевченко­митець та мислитель, який мав складний та неодновимірний поетичний світ, населений Катеринами, Мар’янами, кобзарями, гайдамаками, свяченими ножами, кров’ю невинних дітей, сокирою, сумом, співчуттям, карою за негідні вчинки, всехристиянським прощенням, вірою в Бога та Його справедливий суд, непереборним прагненням до спокою, власної маленької хатинки на своїй землі тощо. Поетів світ такий насичений, такий незбагненний, що ми навіть мимоволі від­ чуваємо свою неспроможність хоча б частково охопити його, не те, щоб збагнути, пояснити, осмислити. Адж

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F