Affordable Access

Miroslav Bertoša, Mletačka lstra u XVI i XVII stoljeću, I - 323 str., II - 519 str. (Istarska naklada, Pula 1986.)

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ozbiljnom znanstvenom radu. Svježinom izražavanja i originalnim pristupom pro- blemu autor je znatno pridonio razumijevanju ovog historijskog problema, veoma važnog ne samo za političku nego i za kulturnu povijest srpskog naroda. Knjiga ta- kođer sadrži uredan znanstveni aparat .te opsežan popis literature i objavljenih izvo- ra za proučavanje ovog perioda srpske povijesti. Zoran Ladić MIROSLAV BERTOSA, MLETAČKA ISTRA U XVI I XVII STOLJEĆU I — 323 str., II — 510 str. (Istarska naklada, Pula 1986.) Djelo istarskog povjesničara dr. Miroslava Bertoša, iako po tematskom opredje- ljenju vezano uz područje regionalne (istarske) povijesti, po metodološkim postup- cima predstavlja vrlo značajan doprinos razvoju cijele hrvatsketi istoriogra(fije. Au- tor se ne bavi pitanjima metodologije na teoretskom nivou, ali su njegove ras- prave zanimljive kao metodološki obrasci za obradu pitanja ekonomske, socijalne i demografske historije te historije mentaliteta. Značajan je i autorov odnos prema starijoj istarskoj historiografiji, koja je također bila jedan od predmeta njegovih proučavanja (usp. Istarsko vrijeme prošlo, Glas Istre, Čakavski sabor, Pula 1978, str. 11—70, te Etos i Etnos zavičaja, Istra kroz stoljeća, Pula—Rijeka 1995, str. 328), a koju ocjenjuje nepristrano iznoseći njene mane i vrline u kontekstu prožimanja hrvatskog, slovenskog i talijanskog kulturnog kruga. Autor se trudi raditi na razini suvremene svjetske venecijanistike, čije rezultate prenosi i ocjenjuje u svojim dje- lima. Djela su mu uz to pisana lijepim i suvremenim književnim stilom, š-to se vidi već iz samih naslova i podnaslova rasprava tiskanih u ovoj njegovoj najnovijoj knjizi. Prvi svezak nosi -podnaslov »Kolonizacija — teme i problemi-«, a drugi »Dru- štvene strukture, populacija, gospodarstvo-«, čime nas zapravo upozorava na nji- hov stvarni sadržaj. Djelo se sastoji od 13 što dužih, što kraćih priloga, nastalih na temelju istraživanja fondova domaćih i inozemnih arhiva u periodu između 1966. i 1983. godine

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F