Affordable Access

Albino ve Normal Pigmentli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yem Değerlendirme, Büyüme ve Et Kaliteleri Bakımından Karşılaştırılması / Comparison, Growth Rate, Feed Conversion Rate and Meat Quality of Albino and Normal Pigmented Rainbow Trout

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZET: Bu çalışmada, saf ve karışık olarak yetiştirilen albino ve normal pigmentli gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) büyüme performansları, günlük yem tüketimleri, yem değerlendirme oranları ve kondisyon faktörleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu varyetelerin etlerinin kimyasal kompozisyonları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada 0+ yaş grubuna ait ortalama 75 g ağırlığında 150 adet albino ve 150 adet normal pigmentli gökkuşağı alabalığı kullanılmıştır. Deneme, saf normal (50), karışık (25 normal ve 25 albino) ve saf albino (50) olmak üzere 2 tekerrürlü 3 gruptan oluşturulmuştur. 120 günlük çalışma sonunda, saf normal grubu 317.5±66.03 g, karışık gruptaki normaller 366.4±74.27 g, karışık gruptaki albinolar 315.3±44.63 g ve saf albino grubu 319.9±50.26 g ortalama ağırlıklarına ulaşmışlardır. Bu son ağırlık değerlerine göre karışık gruptaki normallerin diğer gruplardan daha yüksek bir büyüme performansı gösterdiği saptanmıştır (P<0.05). Ortalama günlük yem tüketimi, yem değerlendirme oranları ve kondisyon faktörleri gruplar arasında önemli bir farklılık göstermemiştir. Fakat karışık grupta yem değerlendirme oranı nispeten daha düşük bulunmuştur. Yapılan kimyasal analizler sonucunda albino ve normal gökkuşağı alabalıklarının kuru madde, kül, protein ve yağ oranları önemli bir farklılık göstermemiştir.Anahtar kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, Oncorhynchus mykiss, normal ve albino pigmentasyon, saf ve karışık kültür, büyüme performansı, yem tüketimi, yem değerlendirme oranı, kimyasal kompozisyon.Comparison, Growth Rate, Feed Conversion Rate and Meat Quality of Albino and Normal Pigmented Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) ABSTRACT: In this study, we’ve compared the growth performance, daily feed consumption, feed conversion ratio and condition factor of albino and normally pigmented rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) which was subject to pure and mixed species culture conditions. In addition we’ve evaluated the chemical composition of meat both species. In the study, 150 albinos and 150 normally pigmented 0+ year class member rainbow trout mean fish weight 75g were used. Group arrangements were, pure normal (50), mixed normal (25), mixed albino (25) and pure albino (50). Experiment was conducted as a three group and two replica for each group, and total six fish tank were used. At the end of the 120 day study, mean fish weights were 317.5 g (pure normal), 366.4 g (mixed normal), 315.3 g (mixed albino) and 319.9 g (pure albino). According to final mean weights, we might conclude that, mixed normal group has shown better growth performance in comparison to the others (P<0.05). Mean daily feed consumptions, feed conversion ratios and condition factors were not statistically significant among the groups. But feed conversion ratio in mixed group was found slightly lower than others. The chemical analyses showed us that dry matter, ash, protein and fat ratios were not different between albino and normal rainbow trouts.Key Words: Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, normal and albino pigmentation, pure and mixed stock, growth performance, feed consumptions, feed conversion ratio, chemical composition.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F