Affordable Access

Incestdebatten i Sverige 1982–96

Authors
Publication Date
Keywords
  • Incest
  • Kamp Om Tolkningsföreträde
  • Diskursteori
  • Politik
  • Etnologi
  • Cultural Sciences

Abstract

I den här artikeln studeras incestdebatten i Sverige under perioden 1982–96. Med utgångspunkt i ett diskursteoretiskt perspektiv undersöks politiska processer, kunskapsproduktion och kamp om tolkningsföreträde i relation till hur incest definierades, debatterades och hanterades. Materialet är enskilda aktörers eller hela organisationers diskursiva praktiker, så som de kom till uttryck i publicerad text. Först identifieras en period av pionjärskap och opinionsbildning, där kritik riktades mot det socialmedicinska avvikarperspektiv som dominerat under lång tid. Under den här fasen var incest som kvinnofråga, respektive incest som barnfråga två parallella, perspektiv. Därefter beskrivs en period av byråkratisering och handlingsorientering som resulterade i ett explicit tolknings­företräde för barnperspektivet med syfte att stärka barns rättstrygghet. Slutligen beskrivs en period av motstånd och bakslag. Kritik kom att riktas mot det samhälle som upplevdes utsätta oskyldiga män för rättsövergrepp, och mot ”kvinnorna” (mödrar, kvinnliga professionella och kvinnorörelsen) som ansågs ha fått för mycket makt. På ett analytiskt plan diskuteras hur kampen om tolkningsföreträde i synen på incest kan förstås som ett uttryck för en generell könspolitisk problematik.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.