Affordable Access

ERZURUM KIRAÇ ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN MAVİ AYRIK (Agropyron intermedium (Host.) Beauv.)'A UYGULANAN DEĞİŞİK SIRA ARALIĞI VE GÜBRELERİN OT VE HAM PROTEİN VERİMİ İLE OTUN HAM PROTEİN ORANINA ETKİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Biology

Abstract

ÖZETBu araştırmada, Erzurum kıraç şartlarıda yetiştirilen mavi ayrık(Agropyron intermedium (Host.) Beauv.j'a uygulanan değişik sıra aralığı (40, 80 ve 120cm) ile farklı azot (0, 5 ve 10 kg Nida) ve fosfor (0, 25 ve 5 kg P2Oj/da) dozlarınınkuru ot ve ham protein verimi ile otun ham protein oranına etkileri incelenmiştir.1978-1984 döneminde yürütülen bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, aşağıdaki şekildeÖzetlenmiştir.1- Sıra aralıklarının etkisi önemli olmuştur. En yüksek kuru ot verimi 40 cm(302.8 kg/da), en yüksek ham protein oranı (% 13.34) ve ham protein verimi (375kg/da) ise 80 cm sıra aralığı uygulanan işlemlerden alınmıştır.2- En yüksek kuru ot verimi (358.3 kg/da), ham protein verimi (52.8 kg/da) veham protein oranı (% 1450) 10 kg Nida uygulanmasından elde edilmiştir.3- Fosforun kuru ot verimine etkisi Önemli, ham protein oran ve verimine etkisiise önemsiz olmuştur. En yüksek kuru ot verimi (2665 kg!da) 2.5 kg P205/dauygulanan işlemlerden alınmıştır.THE EFFECTS OF ROW SPACING, NITROGEN AND PHOSPHORUSON HAY AND CRUDE PROTEİN YIELDS AND PERCENTAGE OFCRUDE PROTEİN IN INTERMEDIATE WHEATGRASS (Agropyronintermedium (Host.) Beauv.) GROWN UNDER DRYCONDITIONS OF ERZURUMSUMMARYT his trial was established on the dry experimental areas ofAgricultural Faculty of Atatürk University, Under dry condition, three row spacings of40,80 and 120 cm and nine combinations of three nitrogen(0,5 and 10 kg N/da) with three phosphorus (0,25 and 5 kg P2O5/da) concantrations were used. The effectsof the treatments on the hay, protein content of hay, and protein yield were studiedthroughout the 1978-1984. The results obtained in this study can be summarized as below.1- The ejfect of row spacing was significant on protein and hay yieîds, and portein content. The highest hay yield (302.8 kg/da) was obtained with 40 cm rowspacing. The highest crude protein yield (375 kglda), and protein content (% 13.34) was obtained at 80 cm spacing.2- The highest hay (358.3 kglda), and crude protein yields (52.8 kglda), and protein content (1450%) were detertrdned at 10 kg Nida treatment.3- The effect of phosphorus was significant on hay yield. The highest hay yield (2665 kglda) was obtained at 2 5 kg P20ºlda treatment. No effect of phosphorus on crude protein yields and protein content of hay occured.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F