Affordable Access

Discurs, ideologia i constitució dels autors polítics

Authors
Publisher
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SUSANA NAROTZKY ICA New School for Social Research EL CONCEPTE DE CULTURA I EL PROBLEMA DE LA DELIMITACIO DE LES UNITATS D'ESTUDI: NOTES CRITIQUES DE LA HISTORIA D'UNA IDEOLOGIA En parlar de cd'impacte del canvi d'una preocupació exclusiva per "l'isolat primitiu" sobre la concepció de la cultura per part dels antropblegs)>, tractaré d'analitzar per quina via un problema metodolbgic -la definició de la unitat d'estudi- es relaciona amb una qüestió tebrica -la definició del concepte de cultura a l'antropologia. Ambdues qüestions són assimilades dins un pro- cés histbric i són l'expressió ideolbgica del interessos dels ac- tors. ctl'isolat primitiu* és un legat del particularisme boasiii i del funcionalisme de Malinowski, que resultaven de la reacció a les teories evolucionistes de la fi del segle XIX. Els evolucionistes havien remarcat les lleis des d'una perspectiva generalitzada que ho abraca tot. La reacció for~ava el retorn a l'etnografia (com a oposició a l'antropologia), el relativisme, el particularisme his- tbric, i dins 1'8mbit dels funcionalistes, a les relacions orgiini- ques que contribuien a formar una totalitat especifica d'una socie- tat determinada. La concepció de cultura resultant és la d'una pauta comuna de comportament que, com Steward observa, emfa- titza la tradició i la unicitat de itl'isolat primitiu), estudiat: <(El concepte de cultura tribal és essencialment relativista. La cultura de qualsevol tradició concreta -les normes i les pautes que es manifesten a través de la tradició- és observada en contrast amb cultures d'altres tradicions. Es veu com a única. La tendencia a emfatitzar la ~ersisthncia de models -i usualment també de con- tinguts- dins una tradició pallia les diferencies qualitatives entre els nivells o estadis de desenvo1upament)i (Steward, 1979:45). La ~e r s~ec t i va és etnogrhfica i reflexa I'ex~eriencia directa del tre- ball-de camp: un isilat no solament enAi'espai, sinó també en el temmi. Quan els antli

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F