Affordable Access

Xais, i bens, i ovelles

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0157_113 Les ultimes lletres XAIS, IBENS, I OVELLES Pere PRADA, Emparda, mhe o reaUtai? Ed. Columna, Barcelona 1992. 77 pp. Emporda, mite o reaUtat? no dona res del que promet. Sort en tenim! El lector pot estar segur de sobreviure a l'experiéncia de la poesía, de no topar amb esponerosos esclats d'acne ni amb em- palagosos manuals de metafísica aplicada. Només cal fer un cop d'ull a ia primera pagina per adonar-nos que els mals averanys no s'acompliran. Emporda, mite Ü rcalhai! no put a primer ilibre pu- blicar ni aguanyadorde prestigios premi literari-el Paiol 1991. Que s'amaga, dones, darrera aquest tito! de publicació paga- da amb diners públics? S'Ki amaga una de les propüstes poétiques Sí, perqué la poesía de Pere Prada és la poesia -perdoneu la bestiesa- de l'instant. Estaj ano vista, molt a prop del record f^ún- nes de fertilitat poética, el poeta va anotant tot alio que percep i pensa. Qualsevol situacio pot ser objecte, com a mínim, d'un pa- rell de versos: una nota fent autostop, una pixaradeta en un marge o el «Com a casa» de la Mari Pau -per qué ara et lleves tan d'hora?. Sota la mirada del poeta el topic petrarquesc paieix una radica! mutació aicobolica («Marta») i una bossa de plástic arrossegada peí vent és l'origen d'un hreu, pero intents, ihriller psicüíógi'c («Plástic»). Com la realitat -aquest Emporda raes real que mític-, la mirada del poeta és caótica i Iliure. No vol orde- nar el mon. Només ens el vol transmetre, passat peí filtre Üegan- yós de la seva subjectivitat. Pero no us penséssiu pas que és senzill anar de poeta per la vida, encara que es disfressi de Sabater d'Ordis, un altre gran tocat per la tramuntana: els figuerencs no están per versos («Figueres»), sobretot si et confoncn amb un mimicipal («Una sorpresa mes»). Es dura la vida de l'escriptor quan s'és un geni («Racionalitat bu- X/ mes honestes de la -diguem-ho aixi- temporada. Enmig de tanta buidot i de tanta poesia rebregada, de segona, tercera o quarta ma, la fal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F