Affordable Access

La suspensió de l'Ajuntament a la nostra vila

Authors
Publisher
Associació Minerva
Source
Legacy
Keywords
  • Ciències Polítiques

Abstract

PREUS =Is- Art&, Un trimevlre. . 1'50 A fiofa. Any. . 7'00 Ai Extrengc Id. 10'00 Teota 6s ;a rapidess amb qao ae van soecefnt les disposi- ci6ns del Directori militar que aqui dirigeix els destins de la pZatria que cada dia se pot es. perar una nova sospresa; cadn vespre a1 Gcar-se a1 Hit, tot- horn se ~preguuta bquiua uove- dat hi haura decretada per de- q&? I que queda el duptc do si's trobarh el mon capgirat d'amuot d'avall. I Perque eu veritat sembla que al'Directori est& dispost a es- reotxar de l'arbre de la PBtria totes aquclles ttenyades que per ufanoses qoe,sien, siipaven !H principal saba i no donaveu frntt o si en douaven gens, era bo$. I anib aixb, el General Prilno de Rivera s'ha scredi- tat de bep podador. El Govern ct'Espanya ire 'm fa I'esfecte de. que snfreis una iuetambrfo- sis semblant n In que sufreisen les papayones per arribar a la . . edat d'hormosura, agilidat i riquesa de colors qoe ostenten. Son eatat d'abans era sem- blant a1 d'nna larva; coni nqnellas cuquea .rastrerer que van roegant roegaot 10s fulle; de lea plantes mas formoses Bus a deatruir-las i que amb la seva bava impura, taquon tot quant traben a son pas. Tot era mi l m6a per ell, tot. sew- ~ blava du'l sagell de vilesa. Per6 du CDP, degut a causes qua niog6 desconeix hs dese- peragudlt la forma asquerosa de cuca, ~i hs quedat la de gat. iona o ainntld i dins ell &pi- dameiit ee va fent nn canvi radicalissim. Si Deo ho vu!, desprbs d'aqucst estat de eris- sllida que sre causa com a karedat per la novednt del cas i qne $molts no preoeuon nont , 'va>a parar, o lo qtie'n aortird del cnuvi que a'opero, aparei- I D !I !loua veetida arnb bells c o l ~ ~ r s i d'ales Il~ugcres i t6ts nlos c~ wutirem .sati&ts. _"ixG t js , vend& uiI govorn flamaut de gent ciri? Ben triada eutre rl3 rams de 1'administ.clicib publi- -ea i dlavores 1,Estat floriri hair rle la seua direccid i PO. dr8 volar per les regibns her- mmes del prOgF6S

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments