Affordable Access

ضرورت بازنگری دستورالعمل بهداشتی گندزدائی میوه و سبزیجات با استفاده از کلر

Authors
Publisher
Kermanshah University of Medical Sciences
Publication Date

Abstract

کاربرد گندزداها در پاکسازی میوه و سبزیجات یکی از راه‌های مهم پیشگیری از بیماری‌ها است. کلر و ترکیبات آن متداول‌ترین نوع گندزدا می‌باشد. این ماده کاربرد وسیعی در بهسازی محیط، به‌ویژه گندزدائی میوه و سبزیجات دارد. علی‌رغم این واقعیت، مقدار متناسب کلر جهت گندزدائی و زمان تماس با اجرام بیماریزا، غالباً مورد چالش است (1). معیار اثربخشی با استفاده از حاصل‌ضرب غلظت کلر بر حسب میلی‌گرم در لیتر محلول در زمان مواجهه برحسب دقیقه که منجر به کمیت عددی شده و در pHهای مختلف و دمای معین، برای حذف ژیاردیا لامبلیا به‌میزان 9/99 درصد و برای ویروس‌ها 99/99 درصد گزارش شده‌ است. به‌عنوان مثال برای دمای20 درجه سانتیگراد و pHهای 8-7، حاصل‌ضرب غلظت کلر در زمان تماس 91-62 تعیین شده است. این عدد برای حذف حدود چهار لگاریتم ویروس‌ها 3-1 گزارش شده است (2). باب و همکارانش (1980) با استفاده از محلول مائی 100 میلی‌گرم در لیتر کلر، 9/99 درصد اسپورهای باسیلوس آتروفیوس را در 5 دقیقه از بین بردند (3).دستورالعمل‌های اجرائی بخش خدمات بهداشتی که اهم آن در مجموعه بحث‌های آموزشی تربیت بهورز و بروشورهای محلی کارگزاران بهداشتی دیده می‌شود تأکید بر استفاده از مقدار یک گرم پرکلرین 70 درصد در چهار لیتر آب برای مدت 5 دقیقه، بدون توجه به دیگر پارامترهای مؤثر در گندزدائی دارد. تقریباً همین مقدار در یک ظرف ده‌لیتری برای مدت 20-15 دقیقه جهت گندزدائی میوه و سبزیجات، توصیه و آموزش داده می‌شود (4). این مقدار کلر برای گندزدائی مورد تردید است زیرا حاصل‌ضرب غلظت در زمان تماس کلر حدود 875 شده و با آن‌چه در بالا ذکر گردید مغایرت دارد، از طرفی مطالعات تجربی نشان می‌دهد که حاصل عمل به این دستورالعمل‌ها مورد سؤال است. مضافاً صرف‌نظر از مسایل اقتصادی، تأثیر نامطلوب بر کیفیت میوه و سبزیجات از نظر طراوت ظاهری، حذف رایحه خوب برخی از سبزیجات و افزایش مقدار کلر در محیط مائی، موجب تشکیل ترکیبات جانبی کلر شده که مخاطره‌آمیز بودن آن مؤکد است.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.