Affordable Access

Trasiranje plinovoda

Authors
Publisher
Student organisation of the Faculty of geodesy of the University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ekscentar List studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Trasiranje plinovoda Goran Križ* 1. Uvod Planom razvoja, izgradnje i moder- nizacije plinskog transportnog sustava te slijedom prijedloga državnog povjeren- stva za plinofikaciju Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donosi odluke o plinofikaciji određenog područja. Defi- niraju se razvojno-ulagački ciklusi, najče- šće periodi od četri godine, koje prihvaća Ministarstvo gospodarstva, rada i podu- zetništva. Unutar jednog razvojno – ula- gačkog ciklusa definiraju se projekti iz- gradnje. Tako je u razvojnom ciklusu od 2007. do 2011. godine planirana izgradnja Plinovodnog sustava Like i Dalmacije. Jedna od prvih aktivnosti je određi- vanje najpovoljnije trase plinovoda. Naj- bolja trasa plinovoda je najkraća trasa. To znači da bi najidealnije bilo spojiti prav- cem točku A, početak plinovoda i točku B, kraj plinovoda , što je u stvarnosti nemo- guće zbog raznih ograničenja u prostoru. Ograničenja mogu biti prostorno-planska, nepovoljne konfiguracije terena i mnoge druge. Ograničenja u prostorno-planskom smislu su definirana u prostornim plano- vima županija, gradova ili općina. 2. Prostorni planovi Prostornim planovima su određena načela prostornog uređenja i utvrđeni ci- ljevi prostornog razvoja te ogranizacija, zaštita, korištenje i namjena prostora. Temelj svakog prostornog plana je Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske. Strategija određuje dugoročne ciljeve prostornog razvoja i planiranje u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, te sadrži osnove za usklađivanje i usmjeravanje prostornog razvoja, organizaciju prostora Države, ra- zvojne prioritetne djelatnosti te planske cjeline zajedničkih prostornih i razvojnih obilježja za koje će se donositi prostorni planovi ili drugi dokumenti prostornog uređenja. Programom se utvrđuju mjere i ak- tivnosti za provođenje Strategije. Sadrži,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments